Χαλαρώνουν στην Ε.Ε. οι έλεγχοι για μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες

30 June 2016

Χαλαρώνουν στην Ε.Ε. οι έλεγχοι για μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες

Στα θέματα που περιείχε σε χαμηλή θέση η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. η οποία διεξήχθη τη Δευτέρα και Τρίτη, περιλαμβανόταν η απόφαση των υπουργών να αποδεχτούν την υιοθέτηση Κανονισμού που τροποποιεί μερικά Παραρτήματα του Κανονισμού (ΕΚ) 999/2001 για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) όπως η Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ).

Η τροποποίηση αφορά τη χαλάρωση των ελέγχων και περιλαμβάνει τεχνικές αλλαγές που αποσκοπούν να κάνουν πιο λειτουργικούς τους περιορισμούς στην παραγωγή και εμπορία, χωρίς να αυξήσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών σε βοοειδή και αιγοπρόβατα.

Μια βασική αλλαγή είναι ότι η Ε.Ε. στο μέλλον θα μπορεί να κηρύξει μια χώρα απαλλαγμένη από τη ΣΕΒ, ακόμη και αν υπάρχουν μικρός αριθμός κρουσμάτων. Το πλαίσιο γι’ αυτή την αλλαγή προκύπτει από οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ζώων, ο οποίος τον Μάιο 2015 τροποποίησε τον κώδικα υγείας χερσαίων ζώων προσθέτοντας την εξής έκφραση: «Για τους σκοπούς της αναγνώρισης του επίσημου καθεστώτος κινδύνου ΣΕΒ, στον ορισμό της ΣΕΒ δεν περιλαμβάνεται η “άτυπη ΣΕΒ” ως πάθηση που πιστεύεται ότι απαντά αυθόρμητα, σε πολύ μικρά ποσοστά, σε όλους τους πληθυσμούς βοοειδών». Ως εκ τούτου, η άτυπη ΣΕΒ εξαιρείται από τον ορισμό της ΣΕΒ και δεν θα πρέπει να επιφέρει απαγορεύσεις από τις χώρες εισαγωγής.

Στις νέες πιο χαλαρές πρόνοιες του Κανονισμού περιλαμβάνονται επίσης κάποιες που αφορούν τη σφαγή και την επεξεργασία. Οι υπουργοί αποδέχθηκαν ορισμένες αλλαγές, όπως ότι:

- Οι αμυγδαλές δεν περιλαμβάνονται πλέον στον ορισμό των ειδικών υλικών κινδύνου για τα βοοειδή που προέρχονται από κράτη μέλη με αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ. Συνεπώς, η εγκάρσια τομή προσθίως της γλωσσικής απόφυσης του σώματος του υοειδούς οστού των βοοειδών, θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στα βοοειδή που προέρχονται από κράτη μέλη με ελεγχόμενο ή απροσδιόριστο κίνδυνο ΣΕΒ.

- Ενώ επί του παρόντος πρέπει να εμφαίνεται μια γαλάζια λωρίδα στην ετικέτα των σφαγίων ή των τεμαχίων σφαγίων βοοειδών που περιέχουν τμήματα της σπονδυλικής στήλης όταν δεν απαιτείται αφαίρεση της σπονδυλικής στήλης, αφού παρέλθει μια μεταβατική περίοδος (μέχρι τέλος Ιουνίου 2017) θα πρέπει να εμφαίνεται μια κόκκινη λωρίδα στην ετικέτα των σφαγίων ή των τεμαχίων σφαγίων βοοειδών που περιέχουν τμήματα της σπονδυλικής στήλης όταν απαιτείται αφαίρεση της σπονδυλικής στήλης.

Επιπροσθέτως, οι υπουργοί αποδέχθηκαν την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) προκειμένου η Φινλανδία και η Σουηδία να χαρακτηριστούν ως χώρες με αμελητέο κίνδυνο κλασικής τρομώδους νόσου, με χαλάρωση των ελέγχων στο πρόβειο κρέας που προέρχεται από τις χώρες αυτές.

Ο Κανονισμός που ενέκριναν οι υπουργοί Γεωργίας τροποποιεί τα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ, V, VII και ΙΧ του Καν. (ΕΚ) 999/2001, και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις μπορείτε να δείτε εδώ.

30 June 2016
Banner
Banner