Tροπολογία παρατείνει την αδειοδότηση των στάβλων μέχρι το τέλος του 2018

19 September 2016

Tροπολογία παρατείνει την αδειοδότηση των στάβλων μέχρι το τέλος του 2018

Κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου, που είναι έτοιμο για ψήφιση από την Βουλή, τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που έληξε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας» και όπως σημειώνεται κατά τη διάρκεια της παράτασης, εξακολουθεί να υφίσταται η αναστολή ισχύος των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης που τυχόν είχαν εκδοθεί, καθώς και η δυνατότητα ένταξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας-προσθήκης ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία αφορούν στις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α' 52) όπως ισχύει.

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας αποτελεί έναν από τους βασικότερους άξονες ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας καθώς πέραν της χαμηλής συμμετοχής του στους οικονομικούς δείκτες της χώρας, αποτελεί έναν κλάδο ο οποίος παράγει ισχυρά ποιοτικά προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. φέτα). Η στήριξη και προώθηση της κτηνοτροφίας αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αποτυπώνεται σε κάθε προσπάθεια του Υπουργείου, έτσι ώστε ο κλάδος της κτηνοτροφίας να ξεπεράσει τις δομικές του αδυναμίες και να συμβάλει ουσιαστικά στην μεγέθυνση του αγροτικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).

Παρά ταύτα το 80% περίπου των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς τη σχετική άδεια εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επηρεάζεται κυρίως από το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την εγκατάστασή τους εντός δασών, δασικών και δημοσίων εκτάσεων και τη διατήρηση αυθαίρετων κτισμάτων. Από την εφαρμογή του ν. 4056/2012, ανέκυψαν θέματα που προκάλεσαν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσχέρειες εφαρμογής του νόμου που έχουν εντοπιστεί, το Υπουργείο βρίσκεται σε διαδικασία απλούστευσής του, που ενδεχόμενα να οδηγήσει σε νέο θεσμικό πλαίσιο. Για αυτό το λόγο στην παρούσα ρύθμιση εισάγονται διατάξεις, οι οποίες παρατείνουν τις προθεσμίες αδειοδότησης και αναστολής κυρώσεων του ισχύοντος νόμου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Επιπλέον, αντιμετωπίζονται σειρά προβλημάτων που πηγάζουν από τις διοικητικές αδυναμίες εφαρμογής του ν. 4056/2012 και δημιουργούν ασφυκτικές καταστάσεις και κοινωνικά προβλήματα στους κτηνοτρόφους και τις τοπικές κοινωνίες. Αναλυτικότερα:

- Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης τροπολογίας-προσθήκης παρατείνεται η σχετική προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης όλων των κατηγοριών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ν. 4056/2012, μέχρι την 31.12.2018. Η συγκεκριμένη ρύθμιση παρέχει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε οι κτηνοτρόφοι της Χώρας να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης των κτηνοτροφικών τους εγκαταστάσεων.

- Με την παράγραφο 2 της προτεινόμενης τροπολογίας-προσθήκης:
α) προστίθεται στο τέλος της παραγρ. 3 του αρ. 5 του ν. 4056/2012 εδάφιο με το οποίο δίνεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός ΑΕΙ, ερευνητικών φορέων, νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, εποπτευόμενων σχολών ΕΠΑΣ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και εντός λοιπών εκπαιδευτικών δομών ή σε υφιστάμενους ιππικούς ομίλους και οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος του αρ. 20, με στόχο τη νομιμοποίηση της δραστηριότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων, οι οποίες δομές έχουν ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση, την έρευνα, τον αθλητισμό, τη ψυχαγωγία και την υγεία,
β) η υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 5 τροποποιείται έτσι ώστε οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες κατά την έναρξη του ν. 4056/2012, οι οποίες βρίσκονταν πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου αποκτούν τη δυνατότητα έκδοσης σχετικής άδειας εγκατάστασης, καθώς η δραστηριότητα τους προϋπήρχε της ισχύος του νόμου, μάλιστα μεγάλος αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις.

- Στην παράγραφο 3 της προτεινόμενης τροπολογίας-προσθήκης με την α' και γ' περίπτωση τροποποιείται, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 5 του αρ. 6 του ν. 4056/2012, προκειμένου να δοθεί δικαίωμα παράτασης ισχύος της άδειας προέγκρισης καθώς, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που θέτει ο ισχύων νόμος, μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων δεν συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε λόγω υπαιτιότητας της δημόσιας διοίκησης (γραφειοκρατία, αναμονή έκδοσης δικαιολογητικού, κλιμακίων ελέγχου κλπ) είτε ελλιπούς ενημέρωσης ή/και οικονομικών δυσχερειών με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι αυτοί να μην μπορούν να ασκήσουν νομίμως την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα κινδυνεύοντας με οικονομικές κυρώσεις και σφράγισμα των εγκαταστάσεών τους.

- Με την β' περίπτωση της παρ. 3 της προτεινόμενης τροπολογίας- προσθήκης τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του αρ. 6 του ν. 4056/2012, έτσι ώστε η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό εν ισχύ οπουδήποτε στη δημόσια διοίκηση ζητείται η άδεια εγκατάστασης, γεγονός που εξυπηρετεί ιδιαίτερα στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και στη λήψη σχετικών οικονομικών ενισχύσεων από τους κτηνοτρόφους.

- Με την παράγραφο 4 της προτεινόμενης τροπολογίας-προσθήκης προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του αρθ. 17α του ν. 4056/2012. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή κυρώσεων σε κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες υφίστανται εντός ή πλησίον οικισμού και οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια διατήρησης όχι από ευθύνη των ίδιων των κτηνοτρόφων αλλά από καθυστέρηση της ίδιας της δημόσιας διοίκησης λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

19 September 2016
Banner