Το ελάχιστο ύψος επένδυσης του Ν.4399/2016 για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Συμπράξεις, Ομάδες Παραγωγών

20 October 2016

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης του Ν.4399/2016 για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Συμπράξεις, Ομάδες Παραγωγών

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν χθες οι Αποφάσεις με τις προκηρύξεις για τα τρία καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου.

Για το καθεστώς της Γενικής επιχειρηματικότητας, ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η 19η Οκτωβρίου 2016. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 20ή Δεκεμβρίου 2016.
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα: α) για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ, β) για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ, γ) για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ, δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ, ε) για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’78) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N.4399/2016

Για τις Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Οκτωβρίου 2016 και ημερομηνία λήξης η 28η Απριλίου 2017 (εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός).
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα: α) για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ, β) για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ, γ) για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ, δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ, ε) για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α' 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α' 78) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού N.4399/2016

Για τις επενδύσεις μείζονος μεγέθους, ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Οκτωβρίου 2016. Διαρκεί έως την 28η Απριλίου 2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016

 

20 October 2016
Banner