Την ελληνική πρόταση για απλούστευση της ΚΑΠ άκουσαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

16 October 2018

Την ελληνική πρόταση για απλούστευση της ΚΑΠ άκουσαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

Στις 15 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας στο Λουξεμβούργο. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης.

Όσον αφορά στα θέματα γεωργίας, το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την πρόοδο της εξέτασης της πρότασης κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, στη βάση της έκθεσης προόδου που κατήρτισε η Αυστριακή Προεδρία. Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Κασίμης υπογράμμισε την ανάγκη για διατήρηση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της επικουρικότητας των Κρατών Μελών και των κοινών κανόνων της Ε.Ε. προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινός χαρακτήρας της ΚΑΠ αλλά και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς. Επισήμανε ότι είναι ευπρόσδεκτη η ευελιξία που φαίνεται να παρέχεται στα Κράτη Μέλη, ώστε να είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται στο βέλτιστο βαθμό οι εθνικές τους ανάγκες στη βάση των ιδιαίτερων συνθηκών τους. Τόνισε, ωστόσο, ότι κρίνεται απαραίτητο ο αυξημένος βαθμός επικουρικότητας να συνοδεύεται από προτάσεις πραγματικής απλούστευσης, κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα απλούστευσης, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα για συχνότερη τροποποίηση των παρεμβάσεων και των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ, η μείωση των οροσήμων για την υποβολή εκθέσεων επιδόσεων και η διαγραφή/προαιρετικότητα των υποχρεώσεων της αιρεσιμότητας που επικαλύπτονται ή είναι ιδιαίτερα απαιτητικές ως προς τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και εφαρμογή. Επίσης, κατά την παρέμβασή του ο Χ. Κασίμης στήριξε την αυξημένη περιβαλλοντική φιλοδοξία που αντικατοπτρίζει η πρόταση της Επιτροπής, καθώς και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, σημειώνοντας ότι απαιτούνται ισχυρά κίνητρα και επιπλέον στήριξη για τη συμμετοχή των γεωργών σε φιλο-περιβαλλοντικές πρακτικές και την προσφορά  οικοσυστημικών υπηρεσιών τους στην κοινωνία. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί ο κίνδυνος των αλληλοεπικαλύψεων στο σύνολο των αγρο-περιβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων των δύο πυλώνων. Κλείνοντας τόνισε ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει να αποτελέσει πραγματική ευκαιρία για βελτιώσεις και απλουστεύσεις, καθώς μόνο μέσα από ένα απλό, εύκολα εφαρμόσιμο και κατανοητό μοντέλο μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους.

Για την κατάσταση της αγοράς του τομέα της ζάχαρης επισημάνθηκε ότι η κατάργηση των ποσοστώσεων οδήγησε σε σημαντική αύξηση της παραγωγής στην Ε.Ε., επηρεάζοντας δραματικά τις τιμές. Περιγράφηκε η ιδιαίτερα αρνητική κατάσταση του τομέα και στη χώρα μας και επισημάνθηκε η ανάγκη εξομάλυνσης των συνθηκών του τομέα, προκειμένου να μην κινδυνεύσει περαιτέρω η τευτλοκαλλιέργεια και η Βιομηχανία Ζάχαρης. Τέλος, ο κ. Κασίμης κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει πιθανές ενέργειες για την άρση της αβεβαιότητας που υπάρχει και τη διασφάλιση των συμφερόντων των παραγωγών.

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε, επίσης, για την επικρατούσα κατάσταση σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Ο κ. Κασίμης στην παρέμβασή του εξέφρασε πρωταρχικά την συμπαράσταση της χώρας μας σε όλα τα πληγέντα κράτη μέλη και υπογράμμισε την ιδιαίτερη ανησυχία ως προς την τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα. Επανέλαβε τη θέση της χώρας μας υπέρ της εφαρμογής κάθε μέτρου που ήδη προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και υπέρ της επεξεργασίας ενδεχόμενων νέων προτάσεων, ενώ επισήμανε ότι η εμπειρία καταδεικνύει πως σε περιόδους κρίσεων, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με συνεργασία και πνεύμα αλληλεγγύης.

Όσον αφορά στα θέματα αλιείας, το Συμβούλιο συζήτησε και κατέληξε ομόφωνα σε πολιτική συμφωνία για τις αλιευτικές δυνατότητες ορισμένων αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα για το έτος 2019. Επίσης, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με τις προσεχείς ετήσιες διαβουλεύσεις Ε.Ε./Νορβηγίας και ενημερώθηκε για την ετήσια συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση Θυννοειδών Ατλαντικού (ICCAT), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, 12-19 Νοεμβρίου 2018. Η ελληνική πλευρά εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις θετικές εξελίξεις στην αλιεία του τόνου και ιδιαίτερα για τη μετάβαση σε σχέδιο διαχείρισης, ως αποτέλεσμα του πολυετούς και περιοριστικού σχεδίου ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα καλό παράδειγμα επιτυχημένης ορθολογικής διαχείρισης αλιευμάτων. Στήριξε, επίσης, την ευκαιρία για βελτίωση των δυνατοτήτων για τους αλιείς τόνου και ειδικότερα για τους επαγγελματίες της μικρής παράκτιας αλιείας, τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να στηριχθούν ιδιαίτερα οι νησιωτικές περιοχές και να τους δοθούν έμπρακτες και σαφείς δυνατότητες ενίσχυσης της αλιευτικής τους δραστηριότητας, προκειμένου με τη σειρά τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών απομακρυσμένων κοινωνιών. Ο κ. Κασίμης επανέφερε, επίσης, το πάγιο αίτημα της χώρας για την αύξηση της κατανομής για την Ελλάδα, όπως έχει αναγνωριστεί ομόφωνα από το Συμβούλιο εδώ και δεκαετίες.

16 October 2018
Banner