Όλα τα θέματα που συζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες

22 September 2020

Όλα τα θέματα που συζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες

Διεξοδική συζήτηση για την νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020 είχαν χθες οι υπουργοί Γεωργία της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας.

Το βασικό θέμα ήταν βέβαια η συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2020, ενόψει της επερχόμενης υιοθέτησης της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2020. Έτσι, οι υπουργοί αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τρία στοιχεία της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ:

-πράσινη αρχιτεκτονική,

-ενσωμάτωση των συμπερασμάτων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου στο μελλοντικό σύστημα άμεσων πληρωμών,

-νέο μοντέλο λειτουργίας.

Αν και παρουσιάστηκαν αποκλίνουσες απόψεις για ορισμένα ζητήματα, εν τούτοις οι υπουργοί παρέμειναν σταθεροί στον στόχο, που είναι να συμφωνήσουν μέχρι τον Οκτώβριο τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, πολλοί υπουργοί αναγνώρισαν ότι οι προτάσεις της Γερμανικής Προεδρίας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτές περιελάμβαναν την καθιέρωση ενός ενιαίου πανενωσιακού ελάχιστου μεριδίου των μη-παραγωγικών περιοχών και μια πιο ευέλικτη και εθελοντική προσέγγιση για πλαφόν στις άμεσες πληρωμές.

Η πρόταση για καθιέρωση υποχρεωτικών οικολογικών συστημάτων με πιλοτική διετή φάση χαιρετίστηκε εν μέρει.

Όσον αφορά το νέο μοντέλο λειτουργίας της ΚΓΠ, οι υπουργοί αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, αλλά θεωρούν ότι χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις για συγκεκριμένα θέματα όπως: η διαδικασία έγκρισης των εθνικών στρατηγικών σχεδίων και, γενικότερα, η ανάγκη για απλούστευση.

Διεθνές εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων

Οι υπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου της Ε.Ε. με τρίτες χώρες και ενημερώθηκαν από την Κομισιόν για τις αυξημένες εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε. τους πρώτους μήνες του 2020, χάρη στην εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών που συνήφθησαν πρόσφατα. Πολλοί υπουργοί εξέφρασαν επίσης την ισχυρή υποστήριξή τους στις προσπάθειες της Κομισιόν να συνάψει ανοιχτές, δίκαιες και βιώσιμες εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Επιπλέον, στο τραπέζι της συζήτησαν βρέθηκαν και άλλα επίκαιρα θέματα:

  • Η Γαλλία παρουσίασε μια δήλωση σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη προκειμένου να μειωθεί η ισχυρή εξάρτηση από τις εισαγωγές.
  • Η Ισπανία επανέλαβε τις εκκλήσεις για διατήρηση του τρέχοντος προϋπολογισμού στο πρόγραμμα για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές στο επόμενο Πούετ’ες Δημοσιονομικό Πλαίσιο. ·
  • Η Τσεχία και η Ιταλία παρουσίασαν ένα σύνολο επιθυμητών αρχών σχετικά με τη διατροφική επισήμανση στη συσκευασία τροφίμων.
  • Η Τσεχία κάλεσε την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση για την απαγόρευση της παραγωγής αυγών από ωοτόκες όρνιθες σε κλωβούς στην Ε.Ε. έως το 2030.
  • Η Γερμανία παρουσίασε την πορεία της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στη Γερμανία και τα μέτρα που ελήφθησαν.
  • Η Τσεχία παρουσίασε την κατάσταση στον τομέα της χοιροτροφίας, καλώντας την Κομισιόν να υποβάλει μια πιο λεπτομερή ανάλυση.
22 September 2020
Banner