Τι προτείνει ο ΣΕΚ για την αναθεώρηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης

08 July 2016

Τι προτείνει ο ΣΕΚ για την αναθεώρηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Story Highlights

  • Η χώρα μας δεν έκανε χρήση του μέτρου στο μέγιστο ποσοστό 8% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου πλέον 2% για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, όπως προβλέπει άλλωστε η νέα ΚΑΠ. Ποσοστό 10% σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της συνδεδεμένης στήριξης για τη χώρα μας μπορεί να ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως περίπου
  • Δύο χρόνια μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και ακόμη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ από τα δεσμευμένα κοινοτικά κονδύλια ύψους περίπου 90 εκ. ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικού κεφαλαίου στους δικαιούχους κτηνοτρόφους της Ελλάδας

Related Articles

Τις προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) για την αναθεώρηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης εκθέτει σε σημερινή του επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παναγιώτης Πεβερέτος.

Ο κ. Πεβερέτος αναφέρεται στα υφιστάμενα προβλήματα που υπάρχουν με τη συνδεδεμένη και παρουσιάζοντας τις προτάσεις του υπογραμμίζει τη μεγάλη ευκαιρία που έχει η χώρα μας «να στηρίξει την κτηνοτροφία μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης και να μην τη διανέμει σε 15 τομείς που δεν διαθέτουν τα ανάλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα, χωρίς συγκεκριμένη στόχευση και απουσία αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Αναλυτικά η επιστολή του κ. Πεβερέτου έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Α. Στόχευση συνδεδεμένης ενίσχυσης Υφιστάμενα προβλήματα

Η συνδεδεμένη στήριξη χορηγείται στους τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, κοινωνικούς και/ή περιβαλλοντικούς λόγους, όπως ο τομέας της κτηνοτροφίας για τη χώρα μας. Η κτηνοτροφία διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η παραγωγή προϊόντων υψηλής βιολογικής και διατροφικής αξίας με κυριότερα το τυρί Φέτα (ΠΟΠ), την αιγοπροβατοτροφία, τις ντόπιες φυλές κ.ά.

Σημαντικοί επίσης κλάδοι της κτηνοτροφίας είναι και η πτηνοτροφία και χοιροτροφία για τους οποίους θα ζητήσουμε κατά την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2020 να ενταχθούν και να ενισχυθούν.

Η Φέτα ιδιαίτερα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του αγροτικού μας χώρου δεδομένου ότι:
- 90.000 περίπου αιγοπροβατοτρόφοι έχουν ως κύρια απασχόληση τον κλάδο αυτό και εκτρέφουν πάνω από 12 εκ. αιγοπρόβατα.
- 15.000 περίπου επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, οι οποίες απασχολούν πάνω από 50.000 εργαζόμενους.
- Αποτελεί σημαντικό επώνυμο εξαγωγικό προϊόν για την Ελλάδα με αξία εξαγωγών που ξεπερνά τα 300 εκ. € και τάση συνεχώς ανερχόμενη.

Ήταν και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας να στηρίξει την κτηνοτροφία μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης και να μην τη διανέμει σε 15 τομείς που δεν διαθέτουν τα ανάλογα συγκριτικά πλεονεκτήματα, χωρίς συγκεκριμένη στόχευση και απουσία αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Επίσης η χώρα μας δεν έκανε χρήση του μέτρου στο μέγιστο ποσοστό 8% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου πλέον 2% για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, όπως προβλέπει άλλωστε η νέα ΚΑΠ. Ποσοστό 10% σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της συνδεδεμένης στήριξης για τη χώρα μας μπορεί να ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως περίπου, ενώ σύμφωνα με την εθνική επιλογή το ποσοστό ανέρχεται στο 7,4% του εθνικού φακέλου και μοιράζεται σε 15 τομείς.

Δύο χρόνια μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και ακόμη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ από τα δεσμευμένα κοινοτικά κονδύλια ύψους περίπου 90 εκ. ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ζωικού κεφαλαίου στους δικαιούχους κτηνοτρόφους της Ελλάδας.

Β. Τι προτείνουμε για την αναθεώρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων το 2017

 1. Γενικές προτάσεις

- Να αυξηθούν τα ποσά ενίσχυσης για τους τομείς της κτηνοτροφίας και να γίνει χρήση του μέτρου στο μέγιστο ποσοστό 10%.
- Να τροποποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αναλυτικά αναφέρουμε σε κάθε τομέα.
- Να αυξηθούν τα ποσά ενίσχυσης ανά μονάδα (κεφάλι/στρέμμα).
- Να ενταχτούν και άλλες καλλιέργειες στη συνδεδεμένη όπως τα χορτοδοτικά ψυχανθή.

2. Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων

Το ελάχιστο όριο των 120 κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης, δημιουργεί πρόβλημα:
- Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και των μετακινούμενων σε αυτές, κυρίως λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών.
- Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν σπάνιες φυλές, οι οποίες δίνουν μικρότερη παραγωγή.

Προτείνεται:

Ελάχιστο όριο κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης

1. Να παραμείνει το ελάχιστο όριο των 120 κιλών παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης για τους αιγοπροβατοτρόφους των πεδινών περιοχών
2. Να μειωθεί το ελάχιστο όριο παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης στα 100 κιλά για τους αιγοπροβατοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και των εκμεταλλεύσεων με έδρα τα νησιά.
3. Στις σπάνιες φυλές να μειωθεί το όριο στα 80 κιλά παράδοσης γάλακτος ανά ζώο στο έτος ενίσχυσης.

Ποσά ενίσχυσης: Ενίσχυση ανά μονάδα €/κεφάλι

- Για σπάνιες φυλές: 30€/ζώο.
- Για ορεινές, μειονεκτικές περιοχές και νησιά: 20€/ζώο.
- Για πεδινές περιοχές: 15€/ζώο.

3. Συνδεδεμένη ενίσχυση βοοειδών

Η ενίσχυση που έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα δεν δίνει αποτελεσματικά κίνητρα για την ανάπτυξη της ελληνικής βοοτροφίας και δεν οδηγεί στη στόχευση: α) για μείωση του τεράστιου ελλείμματος της χώρας μας σε βόειο και μοσχαρίσιο κρέας που σήμερα ανέρχεται σε 80% περίπου, β) στήριξη της γαλακτοπαραγωγικής αγελαδοτροφίας, η οποία συρρικνώνεται σε αριθμό μονάδων, σε όγκο παραγωγής και σε αριθμό ζώων.

Σημειώνουμε ότι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα μειώνεται συνεχώς και πλησιάζει σήμερα τους 600.000 τόνους.

Επειδή κάθε κατεύθυνση έχει ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις προτείνουμε η ενίσχυση να εξειδικεύεται ως ακολούθως:

i) Γαλακτοπαραγωγός Αγελαδοτροφία

Από το 2004 μέχρι το 2007, οι γαλακτοπαραγωγοί ήταν επιλέξιμοι για πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής. Η πριμοδότηση αυτή χορηγήθηκε ανά ημερολογιακό έτος, ανά εκμετάλλευση και ανά τόνο ατομικής ποσότητας αναφοράς που ήταν επιλέξιμος για πριμοδότηση. Το 2015 η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία πρέπει να δικαιολογεί βοσκότοπο για να συνεχίσει να ενισχύεται.

Προτείνεται:
- Ενίσχυση 24 €/τόνο παραγόμενου γάλακτος ή 200€/αγελάδα
- Ενίσχυση 220€/μοσχίδα, η οποία έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, μπαίνει στη γαλακτοπαραγωγή και είναι προϊόν γενετικής βελτίωσης πιστοποιημένο από τους αντίστοιχους φορείς.

ii) Θηλάζουσες αγελάδες (κρεοπαραγωγή)

Προτείνεται:

- Ενίσχυση: 300 € ανά μοσχίδα ηλικίας άνω των 16 μηνών που διατηρείται για αναπαραγωγή υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο κοπάδι ταύρος καθαρής κρεοπαραγωγικής φυλής ή πιστοποιητικό τεχνητής σπερματέγχυσης.
- Ενίσχυση 250 ευρώ ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα, ηλικίας έως 15 ετών.
- Ειδική ενίσχυση 250 €/αγελάδα ελληνικών φυλών (κόκκινη και ξανθιά) που είναι καταγεγραμμένες στα γενεαλογικά βιβλία (επίσημα βιβλία εγγραφής).

iii) Πάχυνση βοοειδών

Ο κλάδος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός διότι συμβάλλει στην απασχόληση μεγάλου αριθμού κτηνοτρόφων, εργαζομένων στα κατά τόπους σφαγεία της χώρας μας και στους χώρους διακίνησης ζωοτροφών και άλλων εφοδίων, επιστημόνων όπως κτηνίατροι, ζωοτέχνες κ.ά.

Προτείνεται:
- Ενίσχυση 200 €/ζώο για τα βοοειδή ελληνικής παραγωγής και εκτροφής.
- Ενίσχυση έως 100 € ανά ζώο, για ζώα που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

4. Στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών

Δεν έγινε χρήση του μέτρου στο μέγιστο ποσοστό 2% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου (40 εκ. € ετησίως) όπως προβλέπει άλλωστε η νέα ΚΑΠ. Ειδικότερα για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών διατίθενται μόλις 6,8 εκ. € (μέσος όρος 6ετίας) ετησίως περίπου δηλαδή ποσοστό 0,34% του εθνικού ανώτατου ορίου. Συνεπώς η μεταφορά πόρων στην κτηνοτροφία για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών ψυχανθών δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση στη στόχευση για επάρκεια ζωοτροφών με χαμηλό κόστος για τους κτηνοτρόφους.

Ζητάμε:
Το χρηματοδοτικό όριο να ανέλθει στο ανώτατο επιτρεπόμενο 2% και να δοθεί προτεραιότητα στην κτηνοτροφία και ιδιαίτερα στους κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους για τη μείωση του κόστους των ζωοτροφών που αποτελούν το 70% του λειτουργικού κόστους της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Να ενταχθούν στη συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή και τα χορτοδοτικά ή σανοδοτικά ψυχανθή, και κύρια η μηδική η οποία αποτελεί μια από τις πιο σπουδαίες ζωοτροφές σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Η ενίσχυση να δοθεί αποκλειστικά στους κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους που ιδιοπαράγουν.

Να αυξηθεί το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών (€/ha).

Να εξαντληθεί το διαθέσιμο ποσό για τη συγκεκριμένη ενίσχυση, με βάση την επιλέξιμη για πληρωμή έκταση, και όχι την έκταση αναφοράς, όπως έγινε στο σιτάρι και στα ζαχαρότευτλα».

08 July 2016
Banner