Συνέδριο για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο

14 November 2016

Συνέδριο για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας) οργανώνει διήμερο Συνέδριο με θέμα «Δικτύωση για την προώθηση της Καινοτομίας στον αγροτικό χώρο».

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 21 και 22 Νοεμβρίου από τις 9:00 το πρωί στο Radisson Blu Park Athens Hotel (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10).

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) είναι ο φορέας στον οποίο συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς του γεωργικού, αγροδιατροφικού τομέα, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Κέντρα, περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER. Επιπλέον συμμετέχουν και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση ή/και εφαρμογή Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Κύριοι στόχοι του ΕΑΔ είναι:
-Η διασύνδεση των μελών του.
-Ο εντοπισμός και η ανάλυση ορθών πρακτικών για την αγροτική ανάπτυξη.
-Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
-Η παροχή τεχνικής στήριξης για τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του ΠΑΑ.
-Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των άλλων Κρατών Μελών.

14 November 2016
Banner