Στη Βουλή το ν/σ που αναμορφώνει το Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών

06 June 2018

Στη Βουλή το ν/σ που αναμορφώνει το Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών

Την αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών επιχειρεί η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή. Πρόκειται για μια «συνολική ανακαίνιση» της βασικής νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, που σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση αποτελεί πλέον προφανή ανάγκη, αφού έχουν παρέλθει σχεδόν 100 χρόνια από την εισαγωγή του Ν2190/1920, του βασικού νόμου που διέπει το καθεστώς των Α.Ε.

Το Υπουργείο Οικονομίας που εισηγείται το νομοσχέδιο, αναγνωρίζει ότι η σημερινή κατάσταση του νόμου «δεν είναι εκείνη που θα περίμενε κανείς από μια χώρα που καταπολεμά τη γραφειοκρατία και προσδοκά την ανάπτυξη». Έτσι, παρά τις βελτιώσεις που κατά καιρούς επιχειρήθηκαν, οι διατάξεις του Ν2190 είναι «άτακτα τοποθετημένες, ασυστηματοποίητες και χωρίς πάντοτε εσωτερική λογική και συνοχή, ορισμένες διατάξεις δεν ισχύουν πλέον ή έχουν απλώς ιστορική αξία».

Εκείνο που τώρα επιχειρείται είναι να αναθεωρηθεί το νομικό πλαίσιο ώστε το καθεστώς της ανώνυμης εταιρείας και οι επιμέρους ουσιαστικές ρυθμίσεις του νόμου να βελτιωθούν, να απλουστευθούν και να γίνουν φιλικότερες, με εισαγωγή καινοτομιών που θα βοηθήσουν τους Ελληνες επιχειρηματίες.

Με το νομοσχέδιο καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την ίδρυση των Α.Ε. καθώς και τις τροποποιήσεις του καταστατικού τους. Προβλέπεται ότι η Α.Ε. μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα (ιδρυτές) ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο και να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή με ιδιωτικό έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό. Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της Α.Ε. αυξάνεται στο ποσό των 25.000 ευρώ. Προβλέπονται τα ακόλουθα είδη τίτλων: α) μετοχές, β) ομολογίες, γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), δ) ιδρυτικοί τίτλοι, ε) άλλοι τίτλοι που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. Μειώνεται το κατώτατο ποσό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής στο ποσό των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ από τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ σήμερα, και παραμένει στα 100 ευρώ το ανώτατο ποσό της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. των Α.Ε. Αναμορφώνεται το καθεστώς των καταβαλλόμενων αμοιβών μελών του Δ.Σ., η διαδικασία και οι όροι χορήγησής τους, εισάγεται η θέσπιση της πολιτικής αποδοχών και ορίζεται το περιεχόμενο αυτής και θεσμοθετείται η υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης αποδοχών σε εναρμόνιση με κοινοτική οδηγία. Προβλέπεται η δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (συμβούλου διαχειριστή) για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες, αντί του προβλεπόμενου Δ.Σ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της γ.σ. των Α.Ε. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο περιορισμός διανομής ποσών, καθώς και ο τρόπος διανομής των καθαρών κερδών στους μετόχους Α.Ε.

Για λεπτομέρειες δείτε την αιτιολογική έκθεση (εδώ και εδώ) και το σχέδιο νόμου.

06 June 2018
Banner