Στη Βουλή το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα»

10 October 2019

Στη Βουλή το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα»

Κατατέθηκε στη Βουλή το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», που στοχεύει στη γρήγορη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το νομοσχέδιο, που έρχεται για συζήτηση και επεξεργασία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αύριο Παρασκευή, εισάγει ρυθμίσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες στους τομείς της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, ενώ επίσης διευκολύνουν την ανάπτυξη επενδυτικών εγχειρημάτων στην Ελλάδα. [Δείτε το εδώ, από τον ιστότοπο της Βουλής].

Μεταξύ των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

- Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων καθώς και τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων και την πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων

- Δημιουργείται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, ως ενιαία αποτύπωση του συνόλου των αδιαβάθμητων γεωχωρικών δεδομένων κατά τρόπο δημόσια και δωρεάν προσβάσιμο στο κοινό, μέσω διαδικτύου.

- Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών.

- Επανακαθορίζεται το πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

- Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με (i) την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ) και (ii) την άσκηση των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η λειτουργία μεταποιητικών εγκαταστάσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης και όχι έγκρισης λειτουργίας. Επιπλέον, καταργείται η υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στη βάση της όχλησης (υψηλή, μέση, χαμηλή) και ισχύει πλέον μόνο αυτή της περιβαλλοντικής κατάταξης (Α1 ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, Α2 ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και Β τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον).

- Ορίζεται ότι η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας θα γίνεται από διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) δημοσίους ή ιδιωτικούς φορείς.

- Παρέχεται στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας.

- Προβλέπεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης από την αρμόδια Αρχή σε πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, της διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων.

- Προβλέπεται ότι οι πιστοποιημένοι αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μέσω νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχουν ή με τα οποία συνδέονται συμβατικά.

- Επανακαθορίζονται θέματα άσκησης εποπτείας και διαδικασίας ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων και των προϊόντων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ειδικότερα: προστίθενται στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την εποπτεία τρία ακόμη μέλη. Στις συνεδριάσεις αυτής προσκαλούνται εφεξής και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, κατά περίπτωση, η εποπτεύουσα αρχή καταχωρίζει τις καταγγελίες υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και μεριμνά, ώστε ο καταγγέλλων να προβαίνει απευθείας σε ηλεκτρονική καταγγελία, συντάσσεται, σε κάθε εποπτεύουσα αρχή, μητρώο ελεγκτών στο οποίο εντάσσεται κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στον ορισμό του ελεγκτή. Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται η σχετική αρμοδιότητα από την εποπτεύουσα αρχή.

- Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, αναμορφώνεται το πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου κατασκευής κεραιών ξηράς, ορίζεται ότι το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης της Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών ως κεντρικό πλαίσιο διυπουργικού συντονισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, που αποβλέπει στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Κατά τα λοιπά, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούν πλειάδα θεμάτων σε έναν νομοσχέδιο που μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση καταλαμβάνει περισσότερες από 350 σελίδες.

10 October 2019
Banner