Σε πρόσληψη εποχικού προσωπικού προχωρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ

01 March 2017

Σε πρόσληψη εποχικού προσωπικού προχωρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, ανακοινώνει ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο όσων προσληφθούν θα αφορά την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας-Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Όπως ανακοινώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση είτε αυτοπροσώπως στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου προκηρύσσονται θέσεις: Κεντρική Υπηρεσία (Δομοκού 5-Αθήνα, υπόψη κ. Καρούσου Ελπίδας, Ζηλάκου Μαριέττας), ΠΔ Μακεδονίας-Θράκης (Γιαννιτσών 31-Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Κόγια Αργύρη), ΠΔ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Καστοριάς 2α & Φαρσάλων-Λάρισα, υπόψη κ. Σουλτούκη Νικόλαο), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Δομοκού 5 - Αθήνα Τ.Κ. 10445, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης των ανακοινώσεων στις τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής τους στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας, στην έδρα των Περιφερειακών Διευθύνσεων και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή τους είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ) στην οποία να δηλώνουν όλους τους Νομούς επιλογής τους με σειρά προτεραιότητας. 

Η ανακοίνωση καθώς και το έντυπο αίτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησής της».

01 March 2017
Banner