Πήρε ΦΕΚ η Απόφαση με τα συμπληρωματικά μέτρα για την ταξινόμηση σφάγιων βοοειδών και χοίρων

02 May 2019

Πήρε ΦΕΚ η Απόφαση με τα συμπληρωματικά μέτρα για την ταξινόμηση σφάγιων βοοειδών και χοίρων

Μεγάλη Τετάρτη δημοσιεύτηκε σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως η Απόφαση του υπουργού ΥΠΑΑΤ Στ. Αραχωβίτη και της υφυπουργού Ολ. Τελιγιορίδου, που αφορά συμπληρωματικά μέτρα για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών και χοίρων.

Ο πλήρης τίτλος της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1424/24-4-2019) είναι «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1182 της Επιτροπής, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1184 και (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής και της αριθμ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, σχετικά με την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών και χοίρων και την αναφορά των τιμών της αγοράς για ορισμένες κατηγορίες σφαγίων και ζώντων ζώων».

Σκοπός της Απόφασης είναι ο καθορισμός μέτρων εφαρμογής σχετικά με την ταξινόμηση και κατάταξη των σφαγίων βοοειδών και χοίρων, την παρουσίαση, τη σήμανση και τη ζύγισή τους, την ενημέρωση των προμηθευτών ζώων προς σφαγή, την κοινοποίηση των σχετικών τιμών αγοράς ζώντων ζώων και σφαγίων χοίρων, βοοειδών και προβάτων, τον καθορισμό των σφαγείων τα οποία δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης σφαγίων βοοειδών και χοίρων, τους σχετικούς ελέγχους και τις κυρώσεις.

Η Απόφαση εφαρμόζεται στα σφαγεία που σφάζουν βοοειδή, χοίρους και πρόβατα, αλλά και στις αντιπροσωπευτικές αγορές σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων, στα γεωργικά επιμελητήρια, στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και στους άλλους συλλογικούς φορείς που ο νόμος ορίζει για την καταγραφή των τιμών αγοράς ζώντων ζώων και σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων.

Όπως ορίζει η Απόφαση, «Η εφαρμογή της ενωσιακής κλίμακας ταξινόμησης για τα σφάγια βοοειδών και χοίρων δεν είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1182, για τα σφαγεία στα οποία σφάζονται:

α) λιγότερα από εβδομήντα πέντε (75) βοοειδή ηλικίας οκτώ μηνών και άνω εβδομαδιαίως σε ετήσια βάση, με εξαίρεση τα σφαγεία που έχουν οριστεί ως πηγές λήψης τιμών, τα οποία υποχρεούνται να προβαίνουν στην ταξινόμηση σφαγίων βοοειδών σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ανωτέρω όριο,

β) λιγότεροι από εκατόν πενήντα (150) χοίροι εβδο-μαδιαίως σε ετήσια βάση,

γ) χοίροι της αυτόχθονης εγχώριας φυλής χοίρων όπως ορίζεται στο άρθρο 5 από το π.δ. 434/1995 - ΦΕΚ 248/Α,

δ) χοίροι που έχουν χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή».

Τις λεπτομέρειες για τη ζύγιση, ταξινόμηση, παρουσίαση και σήμανση των σφάγιων, την κοινοποίηση των τιμών τους, τους ελέγχους και τις κυρώσεις, θα βρείτε στο σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Σημειώνουμε επιπλέον ότι όπως ορίζει η Απόφαση, σφαγείο όπου δεν υπάρχει πιστοποιημένος ταξινομητής, έχει προθεσμία 6 μηνών για να συμμορφωθεί. Επίσης, σφαγεία που δεν διαθέτουν το εγκεκριμένο όργανο ταξινόμησης σφάγιων χοίρων, πρέπει να το προμηθευτούν εντός δύο μηνών.

02 May 2019
Banner
Banner