Σε ΦΕΚ η Απόφαση Αποστόλου για το Μέτρο 16 «Συνεργασία»

18 May 2018

Σε ΦΕΚ η Απόφαση Αποστόλου για το Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τ.Β΄1735/17-05-2018) η Υπουργική Απόφαση με τις «Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020».

Η Απόφαση αφορά το πλαίσιο εφαρμογής των ακόλουθων Υπομέτρων:

Α. Υπομέτρο 16.1- 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

 • Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.
 • Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.

Β. Υπομέτρο 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

 • Δράση 1: Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχει-ρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 • Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Σημειώνεται ότι οι δύο Δράσεις και στα δύο Υπομέτρα αντιστοιχούν και σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση/Δράση 1 αφορά τις ενέργειες που πραγματοποιεί η δυνητική Ε.Ο. για τη σύσταση και την εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών ενώ στη δεύτερη φάση/Δράση 2, η Ε.Ο. έχει πλέον συσταθεί και υλοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Προώθηση της συνεργασίας

Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχει σκοπό την προώθηση της συνεργασίας φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 και 16.1 - 16.5, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που θα αναληφθούν εμπίπτουν απαραίτητα στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στη συνέχεια μπορεί να εμπίπτουν και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές αφορούν πιλοτική εφαρμογή της βασικής έρευνας και όχι ανάπτυξη αυτής.

Σκοπός της Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε είναι η στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» μέσω των δύο Υπομέτρων 16.1 - 16.2 και 16.1 - 16.5 και της υλοποίησης των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων.

Ειδικότερα, το Υπομέτρο 16.1 - 16.2 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, για δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στον τομέα των τροφίμων, όπως:

 • Την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.
 • Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.
 • Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.
 • Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, σε φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
 • Την καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.
 • Καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών.
 • Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την ευζωία και προστασία των παραγωγικών ζώων.
 • Δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.
 • Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.5 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων, για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως:

 • Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.
 • Τη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).
 • Την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού).
 • Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

Η Απόφαση (την οποία μπορείτε να δείτε εδώ) ορίζει με λεπτομέρειες ποιοι μπορούν και ποιοι δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις τους, τη χρηματοδότηση και τα όρια του προϋπολογισμού, τις επιλέξιμες δαπάνες.

Σύντομα αναμένεται ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων να προχωρήσει στην έκδοση δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5.

18 May 2018
Banner