Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για την επιδότηση ρεύματος για αγροτική χρήση

11 February 2022

Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για την επιδότηση ρεύματος για αγροτική χρήση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση για τη χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός των δικαιούχων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης καθώς και αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, της επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», του ύψους επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου χορήγησής της, του χρόνου εκκαθάρισης, της περιόδου κατανάλωσης, των ανώτατων και κατώτατων ορίων καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

Όπως αναφέρει η Απόφαση:

Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021.

Δείτε την Απόφαση.

Για όλους τους δικαιούχους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 2, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχεται επιδότηση, η οποία ισούται με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, αφαιρουμένων αντίστοιχα, για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου, της επιδότησης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/109471/1763/18.11.2021 (Β'5402), της έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση για κάθε ενιαία επιχείρηση-δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 € συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.

11 February 2022
Banner