Σε διαβούλευση η διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων και η Υπηρεσία μιας Στάσης

21 September 2016

Σε διαβούλευση η διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων και η Υπηρεσία μιας Στάσης

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται από σήμερα έως και την 5η Οκτωβρίου το μεσημέρι, το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων». Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο «να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου».

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει τις διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και συγκεκριμένα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών.

Σημειώνεται ότι αν ειδική νομοθεσία που διέπει τη σύσταση εταιρείας (περιλαμβανομένης και της εγγραφής στο φορολογικό Μητρώο) απαιτεί προέγκριση ή χορήγηση άδειας λειτουργίας από αρμόδια διοικητική αρχή, η σύσταση μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που παρουσιάζει σήμερα το Υπουργείο Οικονομίας, εφόσον προσκομιστεί η προέγκριση ή άδεια αυτή.

Το νομοσχέδιο εισάγει την Υπηρεσία Μιας Στάσης, δίνοντας μάλιστα και ακριβείς ορισμούς:

«α) Υπηρεσία Μιας Στάσης: τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών.
αα) Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών όταν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συστήνονται χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α` 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
αβ) Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων τυχόν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.
β) Ως πληροφοριακό σύστημα ΥΜΣ ορίζεται το σύστημα υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο το οποίο διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων αα) και αβ).
γ) Ως Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση ορίζεται η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιρειών και καταχώρισης αυτών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την οποία χρησιμοποιούν οι ιδρυτές χωρίς παρέμβαση Υπηρεσίας Μίας Στάσης των ανωτέρω περιπτώσεων αα) και αβ)».

Το νομοσχέδιο, που μπορείτε να βρείτε εδώ, αποτελείται από τα εξής άρθρα:
1. Πεδίο Εφαρμογής
2. Ορισμοί
3. Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας
4. Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών
5. Διαδικασία σύστασης Εταιρειών
6. Εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο (απόδοση ΑΦΜ) Απόδοση Κλειδαρίθμου TAXIS
7. Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης
8. Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)
9. Πρότυπα καταστατικά
10. Τροποποιούμενες διατάξεις
11. Καταργούμενες διατάξεις
12. Μεταβατικές διατάξεις

 

 

21 September 2016
Banner