Σε διαβούλευση η Υπουργική Απόφαση για το Μέτρο 16 «Συνεργασία»

26 December 2017

Σε διαβούλευση η Υπουργική Απόφαση για το Μέτρο 16 «Συνεργασία»

Από την Παρασκευή 22/12 έχει δημοσιευτεί και τεθεί σε διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής Δράσεων του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η διαβούλευση αφορά τα Υπομέτρα 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή».

Το Μέτρο 16 δίνει την ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης στην αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως:

  • Την παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες
  • Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων, και την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας
  • Τη μείωση του κόστους των εισροών που συνεπάγεται τόσο οικονομικό όφελος όσο και περιβαλλοντικό όφελος (μείωση της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων)
  • Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων
  • Την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής είτε για την παραγωγή ζωοτροφών είτε για την παραγωγή ενέργειας
  • Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και την συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) και παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες
  • Την καλύτερη ενσωμάτωση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας όπως για παράδειγμα του γίδινου γάλακτος. Την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση των φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών

Σημειώνεται ότι στο Υπομέτρο 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» ενισχύονται δύο δράσεις:

Δράση 1. Η ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Δράση 2. Η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

Στο Υπομέτρο 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για κλιματική αλλαγή» θα δοθεί στήριξη για τη:

Δράση 1. Ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.) της ΕΣΚ με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Δράση 2. Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Εδώ το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης και εδώ τα κριτήρια επιλογής των Υπομέτρων 16.1–16.2 και 16.1–16.5.

26 December 2017
Banner