Πρόταση της Κομισιόν για τη διαφάνεια των τιμών στην αλυσίδα τροφίμων

22 May 2019

Πρόταση της Κομισιόν για τη διαφάνεια των τιμών στην αλυσίδα τροφίμων

Η εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι τιμές σε όλο το μήκος της αλυσίδας των τροφίμων, είναι η πρόταση της Κομισιόν που παρουσιάστηκε σήμερα και εικάζεται ότι θα συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της δικαιοσύνης στην αλυσίδα τροφίμων.

Έτσι, μετά την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση της συνεργασίας των παραγωγών, η Κομισιόν κάνει ένα ακόμη βήμα προς μια πιο ισορροπημένη και δίκαιη αλυσίδα τροφίμων. Συγκεκριμένα, υπέβαλε σήμερα πρόταση με την οποία θα καταστήσει διαθέσιμες κρίσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων.

Από τις διαφορές στις τιμές αγοράς και πώλησης είναι δυνατόν να αντληθούν πληροφορίες για τα ενδιάμεσα έξοδα (όπως η μεταφορά, η ασφάλιση, η αποθήκευση κ.λπ.) μεταξύ πωλητή και αγοραστή. Η μεγαλύτερη διαφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις και να βελτιώσει τα χρηστά συναλλακτικά ήθη μεταξύ των σταδίων της αλυσίδας τροφίμων. Η δυνατότητα έγκαιρης και ευχερούς πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά είναι επίσης καίριας σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές.

Ενώ υπάρχουν πολυάριθμες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις στις γεωργικές αγορές (τιμές, όγκοι παραγωγής, αποθέματα κ.λπ.), είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι πληροφορίες σχετικά με άλλες βασικές αγορές της αλυσίδας τροφίμων, και συγκεκριμένα τις αγορές που αφορούν τους γεωργούς και τους καταναλωτές σε επίπεδο μεταποίησης τροφίμων και λιανικής πώλησης. Αυτή η ασυμμετρία της πληροφόρησης μεταξύ γεωργών και λοιπών παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων θέτει τους γεωργούς σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση στην αγορά και διαβρώνει την εμπιστοσύνη στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς από τους μεταποιητές και τους λιανοπωλητές έχει χαρακτηριστεί ως «μαύρο κουτί» της αλυσίδας γεωργικών τροφίμων και με τη σημερινή πρόταση ανοίγει το κουτί αυτό.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα καλύπτουν τους τομείς του κρέατος, των αβγών, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των οπωροκηπευτικών, των αροτραίων καλλιεργειών, της ζάχαρης και του ελαιολάδου. Τα εν λόγω μέτρα βασίζονται σε υφιστάμενα συστήματα και διαδικασίες συλλογής δεδομένων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη για την υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικά με την αγορά, με ευρύτερη πλέον εμβέλεια. Κάθε κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων σχετικά με τις τιμές και την αγορά. Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να επιλέγουν την πλέον αποδοτική από οικονομική άποψη προσέγγιση και να μη στοχεύουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Τα κράτη μέλη θα κοινοποιούν τα δεδομένα στην Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα δημοσιεύει τις πληροφορίες.

Επί της πρότασης της Κομισιόν θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση διάρκειας 4 εβδομάδων και ακολούθως η πρόταση θα εκδοθεί και προβλέπεται να αρχίσει να ισχύει 6 μήνες μετά την έκδοσή της.

22 May 2019
Banner