Πράσινο φως για τους νέους κανόνες στα βιολογικά

29 June 2017

Πράσινο φως για τους νέους κανόνες στα βιολογικά

Χρειάστηκε να προηγηθούν 3 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων προκειμένου να επέλθει συμβιβασμός στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον νέο Κανονισμό για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία και για τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Έτσι, στις 28 Ιουνίου η μαλτέζικη προεδρία της Ε.Ε. και το ευρωκοινοβούλιο έφτασαν σε συμφωνία που τροποποιεί τους υφιστάμενους κανόνες δημιουργώντας πιο σύγχρονους και ομοιόμορφους κανόνες εντός της Ε.Ε. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης να διασφαλίσουν τον δίκαιο ανταγωνισμό για τους αγρότες και τις επιχειρήσεις, να αποτρέψουν την απάτη και τις αθέμιτες πρακτικές και να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στα βιολογικά προϊόντα.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νέος Κανονισμός μεταξύ άλλων:

- Θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή των παραγωγών αποσαφηνίζοντας το νομικό πλαίσιο και επιτρέποντας την περαιτέρω εναρμόνιση και απλοποίηση των κανόνων παραγωγής. Μερικές από τις εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις που υπήρχαν, θα καταργηθούν.

- Θα αυξάνει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή ισχυροποιώντας το σύστημα ελέγχων. Ο νέος Κανονισμός εισάγει ελέγχους στο λιανεμπόριο, αλλά και μια προσέγγιση των ελέγχων βασισμένη στον κίνδυνο. Έτσι μειώνει το διαχειριστικό βάρος των επιχειρήσεων εν γένει και ειδικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

- Θα κάνει πιο δίκαιο τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών βιολογικών προϊόντων και αυτών που εισάγονται από τρίτες χώρες. Το «σύστημα συμμόρφωσης» θα γίνει ο κανόνας όσον αφορά την αναγνώριση των ιδιωτικών φορέων ελέγχου σε τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες παραγωγής και ελέγχου της Ε.Ε. όταν αποφασίζουν εάν ένα προϊόν προς εξαγωγή στην αγορά της Ε.Ε. είναι βιολογικό ή όχι. Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις της Ε.Ε. να βρουν νέες ευκαιρίες στη διεθνή αγορά.

- Θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για να καλύψουν έναν ευρύτερο κατάλογο προϊόντων (π.χ. αλάτι, ματέ, φύλλα αμπέλου) και πρόσθετους κανόνες παραγωγής (π.χ. ελάφια, κουνέλια και πουλερικά).

- Θα υποστηρίζει τους μικροκαλλιεργητές με την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ομαδικής πιστοποίησης. Αυτό θα τους διευκολύνει να στραφούν προς τη βιολογική γεωργία μειώνοντας το κόστος επιθεώρησης και πιστοποίησης, καθώς και το διαχειριστικό βάρος.

- Θα προωθεί μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση σχετικά με τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εγκριθούν από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου Υπουργών (SCA). Κατόπιν η νέα νομοθεσία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψηφοφορία σε πρώτη ανάγνωση και ύστερα στο Συμβούλιο για τελική έγκριση.

Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2020.

29 June 2017
Banner