ΠΟΚΚ: Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στην ΚΥΑ για την επισήμανση και τους ελέγχους στο κρέας

14 May 2018

ΠΟΚΚ: Προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια στην ΚΥΑ για την επισήμανση και τους ελέγχους στο κρέας

Την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την ΚΥΑ που προσδιορίζει μέτρα σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδία των Κρεοπωλών. Συγκεκριμένα η ΠΟΚΚ, «με ομόφωνη απόφαση των πρωτοβάθμιων σωματείων μελών της», κατέθεσε Αίτηση Ακύρωσης της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία μεταξύ άλλων αναφερόταν και στο μέτρο της αναγραφής προέλευσης στην ταμειακή μηχανή των σημείων λιανικής πώλησης.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας έχει ως ακολούθως:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ), συνεπής στις δεσμεύσεις προς το συνάδελφο κρεοπώλη, με ομόφωνη απόφαση των πρωτοβάθμιων σωματείων μελών της, αποφάσισε την κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας «Αίτησης Ακύρωσης» της κοινής Υπουργικής Απόφασης 1384/41923/2018 των Υπουργών οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος δεύτερο) με αριθμό 1127 την 28 Μαρτίου 2018 και με τίτλο «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος», όπως η απόφαση αυτή διορθώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι διορθώσεις αυτές δημοσιεύθηκαν την 17-04-2018 και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος δεύτερο) με αριθμό 1311 την 17 Απριλίου 2018 και με τίτλο «Διορθώσεις Σφαλμάτων».

Με την παρούσα ζητείται:

  • Η ακύρωση της προσβαλλόμενης καθώς εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία που απαιτείται από τον νόμο και κατά παράβαση τυπικού νόμου αρ. 111 Σ. –παράβαση αρ. 101Α τους– παράβαση κανονισμού (ΕΕ) 1169/2001.
  • Επίσης με την προσβαλλόμενη παραβιάζεται η αρχή της ισότητας. Παρανομία, σημειώνεται επί της προσβαλλομένης ως εκδοθείσας κατά παράβαση του άρθρου 5, παρ. 3 και του άρθρου 26 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε μαζί με τη Σύμβαση με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α΄256)-Παράβαση Αρχής Αναλογικότητας και χρηστής Διοίκησης.
  • Επιπρόσθετα, η προσβαλλόμενη εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση του εξουσιοδοτικού νόμου.
  • Τέλος, οι περιπτώσεις δ) παρ. 4 του άρθρου 5 της προσβαλλόμενης, καθώς και το άρθρο 9 του νόμου 4492/2017 συνιστούν παρανομία διότι εκδόθησαν κατά παράβαση των κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ) 882/2004, (ΕΕ) 1169/2011 και (ΕΕ) 1337/2013 και κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας.»
14 May 2018
Banner