Ποιοι στελεχώνουν την Εθνική Ομάδα για την Αφρικανική Πανώλη – και τι κάνουν αν εμφανιστεί

04 October 2019

Ποιοι στελεχώνουν την Εθνική Ομάδα για την Αφρικανική Πανώλη – και τι κάνουν αν εμφανιστεί

Μετά και την ανησυχία που προκάλεσαν τα κρούσματα Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Ειδικών για την ΑΠΧ. Στη σχετική Απόφαση των Μ. Βορίδη και Φ. Αραμπατζή, ορίζεται ότι την Εθνική Ομάδα στελεχώνουν οι:

1. Αλεξανδρόπουλος Θωμάς, Προϊστάμενος της Γενικής ∆/νσης Κτηνιατρικής,
2. Κρήτας Σπυρίδων, Καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ. με αναπληρωτή του τον Παπατσίρο Βασίλειο, Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
3. Αγιαννιωτάκη Ειρήνη, Κτηνίατρος του Τμήματος Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών,
4. ∆ηλέ Χρυσούλα, Προϊσταμένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων,
5. Κορού Λασκαρίνα-Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων,
6. Κόμητας Γεώργιος, Κτηνίατρος του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων
7. Χονδροκούκη Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
8. Χατζηνίκος Ευάγγελος, ∆ασολόγος-MSc Βιοοικολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Ξένο Τεχνολόγο ∆ασοπονίας, Επιστημονικό Συνεργάτη της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας,
9. Χρονάκη Μαριάννα, του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων.

Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της οµάδας είναι να:

• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στη διατήρηση της ετοιµότητας σχετικά µε την ΑΠΧ.
• Συµβουλεύει και βοηθά στην επεξεργασία και κατάρτιση του σχεδίου επείγουσας επέµβασης.
• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ασκήσεων προσοµοίωσης.

Σύμφωνα με όσα ορίζει η Απόφαση, η ομάδα:

i. Σε περίπτωση υπόνοιας εµφάνισης της ΑΠΧ:
• Αξιολογεί, σε συνεργασία µε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, την κλινική εικόνα και την επιδηµιολογική κατάσταση.
• Παρέχει συµβουλές σχετικά µε τη συλλογή δειγµάτων και τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται για τη διάγνωση της ΑΠΧ, καθώς και σχετικά µε τις πρόσθετες ενέργειες και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν.
ii. Σε περίπτωση εµφάνισης της ΑΠΧ:
• Προβαίνει, τουλάχιστον στην περίπτωση πρωτογενούς εστίας, σε αξιολόγηση της κλινικής εικόνας και ανάλυση της επιδηµιολογικής έρευνας, ώστε να συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να προσδιορισθεί,
− η προέλευση της µόλυνσης,
− η ηµεροµηνία εισαγωγής του λοιµογόνου παράγοντα,
− η πιθανή εξάπλωση της νόσου.
• Υποβάλλει έκθεση στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, η οποία κοινοποιείται και στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
• Παρέχει συµβουλές σχετικά µε τις δειγµατοληψίες, τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα µέτρα καταπολέµησης και τα άλλα µέτρα που πρέπει να εφαρµοσθούν, τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί καθώς και συµβουλές για θέµατα βιοασφάλειας στις εκµεταλλεύσεις, στις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, στους συνοριακούς σταθµούς και τα µεταφορικά µέσα.
• Παρακολουθεί και κατευθύνει, σε συνεργασία µε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Τοπική Οµάδα Ειδικών, την επιδηµιολογική έρευνα.
• Συµπληρώνει, σε συνεργασία µε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, τα επιδηµιολογικά δεδοµένα και άλλα απαραίτητα στοιχεία.
• Αναλύει τα επιδηµιολογικά δεδοµένα και αξιολογεί τον κίνδυνο σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
• Βοηθά ώστε η επεξεργασία των πτωµάτων των ζώων και των ζωικών υποπροϊόντων να γίνεται µε τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

04 October 2019
Banner
Banner