Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

08 September 2016

Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τ. Β' 2848/7-9-2016) η Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τη «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών».

Όπως έχουμε ξαναγράψει, με την Απόφαση ορίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται επιτροπή με αρμοδιότητα τον έλεγχο της χωροταξικής ορθότητας κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών. Εκτός των άλλων, η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να διορθώνει τυχόν σφάλματα ή αστοχίες στην κατανομή γαιών, να διενεργεί την κατανομή σε νέους κτηνοτρόφους ή κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να μετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης κ.ά.

Η Επιτροπή θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από:
α) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, του γεωπονικού κλάδου, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου στον οποίο υπάγονται χωροταξικά οι βοσκήσιμες γαίες, υπάλληλο ή αιρετό με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
γ) Έναν υπάλληλο της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) με τον αναπληρωτή του ως μέλος.
Κάθε Δήμος της Π.Ε. υποδεικνύει έναν εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στη σύνθεση της Επιτροπής όποτε συζητούνται θέματα που αφορούν βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται χωροταξικά εντός των ορίων του ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
Σε σχέση με τη διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, ορίζεται ότι:

-Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής, οι κτηνοτρόφοι καλούνται από το Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης.

-Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης και στο οποίο αναγράφονται: α) τα στοιχεία του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση -τοποθεσία εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης), β) το εμβαδόν της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας, γ) το τοπωνύμιο - θέση, Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η υπό μίσθωση βοσκήσιμη γαία και τον κωδικό αγροτεμαχίου αναφοράς, δ) η διάρκεια της μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον οριζόμενο στο άρθρο 4 Ν. 4351/2015 χρόνο, ε) η επιλεξιμότητα ή μη της υπό μίσθωση βοσκήσιμης γαίας, στ) η κυριότητα της έκτασης (δημόσια ή δημοτική), ζ) το ύψος του μισθώματος.

-Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο.

-Η αρμόδια ΔΑΟΚ ή ο Δήμος κατά περίπτωση, ενημερώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Οι κατανεμηθείσες μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες αποτυπώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.
Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι στους οποίους έχει κατανεμηθεί δημόσια ή δημοτική βοσκήσιμη γαία υποχρεούνται στην πληρωμή του οφειλόμενου μισθώματος, για το οποίο έχουν λάβει γνώση ενυπόγραφα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εντός τριμήνου από την προσυπογραφή τους. Μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτηνοτρόφων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το επόμενο έτος, ενώ μη τακτοποίηση - πληρωμή της οφειλής συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το επόμενο έτος.

08 September 2016
Banner