Παρεκκλίσεις στη «Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόμερες»

14 January 2022

Παρεκκλίσεις στη «Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόμερες»

Με θέμα τη «Διαχείριση Ζωικών Υποπροϊόντων στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόμερες» εξέδωσε εγκύκλιο η Γ.Δ. Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την εγκυκλιο, κατά παρέκκλιση των σχετικών άρθρων του Καν. 1069/2009, στις περιοχές της Χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόμερες δίνεται η δυνατότητα απόρριψης ορισμένων Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) με ταφή, υπό συνθήκες οι οποίες αποκλείουν τη μετάδοση κινδύνων για τη δημόσια υγεία & την υγεία των ζώων (Καν.1069/2009, άρθρο 19, παράγραφος 1β).

Συγκεκριμένα, τα ΖΥΠ των οποίων η διαχείριση μπορεί να γίνει με ταφή στις περιοχές αυτές είναι τα εξής:

- Από τα υλικά της Κατηγορίας 1, μόνο τα παρακάτω:

  • Ολόκληρα πτώματα και όλα τα μέρη του σώματος (συμπεριλαμβανομένου του δέρματος) άγριων ζώων όταν υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί από νόσο που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο & τα ζώα (Καν.1069/2009, άρθρο 8, στοιχείο α, σημείο v)
    • Ολόκληρα πτώματα ή μέρη πτωμάτων ζώων που περιέχουν ειδικό υλικό κινδύνου κατά το χρόνο της απόρριψης (Καν.1069/2009, άρθρο 8, στοιχείο β, σημείο ii)

- Όλα τα υλικά κατηγορίας 2 (Καν.1069/2009, άρθρο 9)

- Όλα τα υλικά κατηγορίας 3 (Καν.1069/2009, άρθρο 10)

Επιλογή χώρου ταφής

Η απόρριψη ΖΥΠ με ταφή μπορεί να πραγματοποιηθεί στους ακόλουθους χώρους (Καν.142/2011, Παράρτημα VI, Κεφ. III, Τμήμα 1, παράγραφος 1):

  • Με επιτόπου ταφή στους χώρους από τους οποίους προέρχονται τα ΖΥΠ ή
    • Σε εγκεκριμένο χώρο – βάσει Οδηγίας 1999/31/ΕΚ- υγειονομικής ταφής ή
    • Σε οριοθετημένο, περιφραγμένο και καταχωρημένο χώρο που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία & το περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ 612/118658/2020

Η εγκύκλιος, που μπορείτε να βρείτε εδώ, δίνει ακόμη λεπτομέρειες για τη διαδικασία ταφής και τη μεταφορά προς τον τόπο ταφής.

Δείτε εδώ τον επικαιροποιημένο κατάλογο με τις απόμερες περιοχές της χώρας.

14 January 2022
Banner
Banner