Μέχρι 30/4/2021 παρατείνεται η θητεία των Διοικήσεων σωματείων, με τροπολογία στη Βουλή

25 November 2020

Μέχρι 30/4/2021 παρατείνεται η θητεία των Διοικήσεων σωματείων, με τροπολογία στη Βουλή

Την παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Με τον τρόπο αυτό ξεπερνιέται το πρόβλημα που δημιουργούν για τις αρχαιρεσίες των σωματείων οι περιορισμοί και τα έκτακτα μέτρα κατά της διασποράς της πανδημίας COVID-19.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79), των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α' 177), παρατείνεται έως την 30η.4.2021.

2. Εξαιρετικά, έως την 30η.4.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν. 1264/1982 των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), όπως και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησης τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους.

3. Το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 – ΦΕΚ Α' 177 (σ.σ. αφορούσε την παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων μέχρι την 31η.12.2020), καταργείται.

25 November 2020
Banner
Banner