Ομάδα Εργασίας για τα προβλήματα της κτηνοτροφίας συστάθηκε στο ΥΠΑΑΤ

03 February 2022

Ομάδα Εργασίας για τα προβλήματα της κτηνοτροφίας συστάθηκε στο ΥΠΑΑΤ

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπ. Λιβανού, συγκροτήθηκε στο ΥΠΑΑΤ ομάδα εργασίας με αντικείμενο την εξέταση και αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα της κτηνοτροφίας. Η Ομάδα Εργασίας θα αναφέρεται στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Σ. Κεδίκογλου και η θητεία της λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Ομάδα Εργασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα της κτηνοτροφίας, η οποία συγκροτείται από τους:

α) Σπυρίδωνα Ντουντουνάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Μαρίνα Χριστοπάνου, υπάλληλο του ίδιου κλάδου και βαθμού, της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, που υπηρετεί με απόσπαση στο ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Κεδίκογλου.

β) Θωμά Αλεξανδρόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

γ) Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

δ) Νέστορα Πεταλά, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ε) Ανθούλα Λάγιου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, του Τμήματος Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, συνεργάτιδα στο ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Αντιπάτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση του Γραφείου Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συνεργάτιδα στο ίδιο ως άνω ιδιαίτερο Γραφείο.

στ) Αναστασία Χαραλαμποπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού, με βαθμό Α΄, του Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, που υπηρετεί με απόσπαση στο ιδιαίτερο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χ. Καλογήρου, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ζ) Βασιλική Πιτσάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ10 Οικονομικού, με βαθμό Α΄, του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και Πληρωμών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ανδριανή Βούλγαρη, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού- Λογιστικού, του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, του ίδιου βαθμού και Διεύθυνσης.

η) Ευθύμιο Τσιατούρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί με απόσπαση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προϊστάμενο της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Πλαίσιο κειμένου: ΑΔΑ: ΨΕΥΠ4653ΠΓ-Χ3ΣΤσολακίδη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού και Μονάδας, που υπηρετεί με απόσπαση στην ίδια Ειδική Υπηρεσία.

θ) Σμαράγδα Σωτηράκη, Ερευνήτρια Α΄- Διευθυντής Ερευνών, αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ι) Πολύμνια Λαλούση, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια, για θέματα των κλάδων βοοτροφίας, χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας.

ια) Αναστασία Βαραγγούλη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α’, προϊσταμένη του Τμήματος Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τροφίμων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια, για θέματα του κλάδου αιγοπροβατοτροφίας.

ιβ) Χρυσούλα Πατατουκάκη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ3 Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Τμήματος Ενισχύσεων και Καθεστώτων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια, για θέματα του κλάδου της βοοτροφίας.

ιγ) Παναγιώτα Δήμου, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Τμήματος Σχεδιασμού Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια, για θέματα του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας.

ιδ) Γεώργιο Αρσένο, Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Βαλεργάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ίδιου Τμήματος, Σχολής και Πανεπιστημίου.

ιε) Ιωάννη Χατζηγεωργίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Επιστημών των Ζώων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Λαλιώτη, Επίκουρο Καθηγητή του ίδιου Τμήματος, Σχολής και Πανεπιστημίου.

ιστ) Βασίλειο Παπατσίρο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια, για θέματα χοιροτροφίας.

ιζ) Ιωάννη Βουγιούκα, Πρόεδρο του Βοοτροφικού Συλλόγου Βέροιας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ηλία Κοτόπουλο, Πρόεδρο της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ), για θέματα βοοτροφίας.

ιη) Παναγιώτη Πεβερέτο, Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια, για θέματα αιγοπροβατοτροφίας.

ιθ) Στέργιο Κύρτσιο, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια, για θέματα αιγοπροβατοτροφίας.

κ) Γεώργιο Κεφαλά, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, μέλος της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Τσόκανο, Αντιπρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Κρέατος Ελευθέρας Βοσκής.

κα) Ιωάννη Μπούρα, Πρόεδρο της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια, για θέματα χοιροτροφίας.

κβ) Αθανάσιο Αγγελάκη, Πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Τριαντάφυλλο Ζούρα, εκπρόσωπο του κλάδου της πτηνοτροφίας και της αβγοπαραγωγής, για θέματα πτηνοτροφίας.

κγ) Ιωάννη Φασουλά, εκπρόσωπο του κλάδου παραγωγής και εμπορίας ζώων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

κδ) Βασίλειο Σαλάτα, Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

2. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επεξεργασία των προβλημάτων που αφορούν τον τομέα της κτηνοτροφίας γενικά και ανά παραγωγικό κλάδο ειδικότερα και κατά περίπτωση, καθώς και η εισήγηση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

3. Η Ομάδα Εργασίας με μέριμνα του Προέδρου της και στο πλαίσιο των εργασιών της, θα συνεδριάζει σε υποομάδες προς την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στον κατά περίπτωση παραγωγικό κλάδο κτηνοτροφίας.

4. Η Ομάδα Εργασίας θα αναφέρεται στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Κεδίκογλου.

5. Η Γραμματεία της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από τον Πρόεδρο.

6. Η θητεία του προέδρου και των μελών της Ομάδας Εργασίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

7. Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

03 February 2022
Banner