Οι θέσεις της ΠΟΚΚ για το σχέδιο νέας ΚΥΑ

31 July 2015

Οι θέσεις της ΠΟΚΚ για το σχέδιο νέας ΚΥΑ

Τις αναλυτικές της απόψεις για το σχέδιο ΚΥΑ που αφορά την ιχνηλασιμότητα και την προέλευση κρέατος κατέθεσε η ΠΟΚΚ:

Επί της ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Θέμα: Έλεγχος της αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση – καταγωγή του και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος.
ΠΡΟΟΙΜΙΟ:
Η ανωτέρω ΚΥΑ , η οποία τέθηκε σε διαβούλευση έως και την 24-07-2015, προσπαθεί ανεπιτυχώς να εναρμονίσει και να εντάξει στο εσωτερικό μας δίκαιο τις επιταγές και τους ορισμούς των Κανονισμών ΕΚ και ΕΕ, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη και να διαχωρίζει την μεγάλη εγκατάσταση, το εργαστήριο, το μικρό τοπικό κρεοπωλείο, εισάγει διατάξεις που αλληλοσυγκρούονται με υφιστάμενες κείμενες, χωρίς να τροποποιήσει ή να καταργήσει προηγούμενες, επιβαρύνει υπέρμετρα, τόσο οικονομικά, όσο και λειτουργικά το κατάστημα λιανικής πώλησης – κρεοπωλείο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Άρθρο 1 παρ. 3 περ. δ)
Α) Θέτει ως πεδίο εφαρμογής όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την λιανική πώληση του κρέατος, όπως τα κρεοπωλεία, περιορίζοντας αντισυνταγματικά τον κύκλο των φυσικών και νομικών προσώπων που ασχολούνται με την λιανική πώληση του κρέατος όπως επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εστιατόρια, οβελιστήρια, κυλικεία κ.λ.π.
Β) Θέτει ως πεδίο εφαρμογής τα μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης – κρεοπωλεία, που πωλούν άμεσα στον τελικό καταναλωτή , χωρίς να παράγουν , μεταποιούν , διανέμουν μαζικά κατά παράβαση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1337/2013, που υποτίθεται θέλει εφαρμοστεί, ο οποίος στο άρθρο 2παρ. 1 και παρ. 7 ορίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ορίζονται στους Κανονισμού ( ΕΚ ) 178/2002 και 882/2004. Στο άρθρο 2 παρ. 1 , περ. 7 του Κανονισμού (ΕΚ ) 178/2002 και στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ του Κανονισμού ( ΕΚ ) 882/2004 καθώς και στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ , ορίζονται ότι οι ως άνω Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στα τοπικά καταστήματα που προμηθεύουν άμεσα τον καταναλωτή. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η περ. δ , παρ. 3 του άρθρου 1 πρέπει να εξαλειφθεί .
Άρθρο 2 παρ. 2
Α) Ορίζονται αρμόδιες αρχές για τον συντονισμό και υλοποίηση των ελέγχων τόσο οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, όσο και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Αυτό το ελληνικό παράδοξο να ελεγχόμαστε από πολλές υπηρεσίες για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο πρέπει να εκλείψει, ως αντισυνταγματικό.
Β) Δημιουργείται αναπόφευκτα διαφορετική εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων σε ένα υπερπολύπλοκο σύστημα λογιστικής παρακολούθησης του ισοζυγίου, γεγονός που αποδεικνύει η εμπειρία της Ομοσπονδίας από την εφαρμογή της απερχόμενης ΚΥΑ 412.
Άρθρο 4
Α) Η επισήμανση του κρέατος όπως αναφέρεται στο ως άνω άρθρο έρχεται σε αντίθεση με τις αγορανομικές διατάξεις επισήμανσης του κρέατος και δη των βοοειδών.
Β) Υπάρχει τεχνική δυσκολία στην αναγραφή 2 πληροφοριών (χώρα εκτροφής, χώρα σφαγής) σε μία μόνη σειρά τιμολογίου.
Άρθρο 5
Ανακολουθία, ασάφεια σχετικά με το κατάστημα κρεοπωλείο και στις αλυσίδες καταστημάτων κρεοπωλείου. Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του παραδοσιακού κρεοπωλείου με τις αλυσίδες κρεοπωλείων.
Άρθρο 5 παρ. 4 περ. δ και θ
Από κανένα Κανονισμό δεν προκύπτει η υποχρέωση τριετούς φύλαξης των παραστατικών εγγράφων. Μάλιστα στο άρθρο 5 παρ. 2 περ. ζ του Κανονισμού ( ΕΚ ) 852/2004 , που επικαλείται η ως άνω ΚΥΑ, ορίζεται ότι η ανάγκη κατάρτισης εγγράφων, στοιχείων και αρχείων πρέπει να είναι ανάλογη με την φύση και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων. Καμία πρόβλεψη πρακτικότητας. Το κρεοπωλείο πρέπει να μισθώσει και μία αποθήκη για να αρχειοθετεί για 3 έτη όλα όσα ορίζονται στις περ. δ και θ του άρθρου 5
Άρθρο 5 παρ. 4 περ. α
Έρχεται σε αντίθεση με την υπ’ αριθ. 647/27509/2013 ΥΑ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στα Μητρώα Επιχειρήσεων Κρέατος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ τα κρεοπωλεία που δεν είναι πρώτοι αγοραστές του κρέατος .
Άρθρο 5 παρ. 4 περ. η
Α) Ανεφάρμοστο, πως θα αναγράφεται στα τιμολόγια όταν έχουμε διάφορα τεμάχια κρέατος ή παρασκευάσματα με διαφορετικούς τρόπους προέλευσης και καταγωγής .
Β) Δεν υφίσταται διευθέτηση για τα παρασκευάσματα και υπόδειξη αποτελεσματικής εγγραφής τους στα ισοζύγια από τις αρχές, στο πνεύμα της απερχόμενης ΚΥΑ 412 και της εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) 1337/2013 για τον κιμά και τα μικροτεμαχίδια (trimmings)]
Άρθρο 5 παρ. 4 περ. ε
Α) Θα αναγράφεται τελικά ο τρόπος προέλευσης ή καταγωγής; Στα παρασκευάσματα με βάση τον κιμά ή τρίμματα κρέατος αντίθετος ο Κανονισμός ( ΕΚ ) 178/2002 άρθρο 7, που επικαλείται η ΚΥΑ, καθώς και ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ ) 1337/2013, όπου για τα παρασκευάσματα με βάση τον κιμά και τα τρίμματα κρέατος και για τον λόγο ότι μπορεί να προέρχονται από πολλά σφάγεια, οπότε είναι αδύνατος ο ακριβής καθορισμός της χώρας προέλευσης ορίζεται η ένδειξη ΕΕ ή τρίτων χωρών.
Β) ΔΥΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Ζ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ .
Άρθρο 5 παρ. 4 περ. στ
Να προστεθεί εκτός των προθηκών και οι τζαμαρίες – υαλοπίνακες των καταστημάτων, όπως εκτός από τις ιστοσελίδες να προστεθούν και τα διαφημιστικά φυλλάδια και οι έντυπες καταχωρήσεις στα ΜΜΕ και στα τηλεοπτικά σποτ και διαφημίσεις.
Άρθρο 5 παρ. 4 περ. ι
Να καταργηθεί διότι έρχεται σε αντίθεση με το εσωτερικό φορολογικό δίκαιο καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/ 2004 άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. ζ, όπου ορίζεται η αναγραφή στα τιμολόγια του όρου ΄΄εξαντλήθηκε΄΄, όταν το προϊόν καταναλωθεί.
Άρθρο 6
Δεν έχει εφαρμογή στα παραδοσιακά κρεοπωλεία.
Άρθρο 7 παρ. 3
Α) Πολύ γενικός και αόριστος ο ορισμός της ανάλυσης κινδύνου, ο οποίος λαμβάνεται σε δείγμα ελέγχου πολύ μικρού ποσοστού.
Β) Απαίτηση εκτύπωσης Ζ στα κρεοπωλεία και σε ζυγιστικές και σε ταμειακές. Καμία εκτύπωση Ζ στην βιομηχανία κρέατος και κρεατοπαρασκευασμάτων. Η απερχόμενη ΚΥΑ 412 θέσπιζε ένα Ζ στην ζυγιστική. Με ποιά στοιχεία και/η ποια πρόταση επιβάλλεται πρόσθετος έλεγχος μόνο στα κρεοπωλεία, ενώ η προηγούμενη αλυσίδα διατηρείται ανέπαφη;
Άρθρο 8
Στερεί ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΣΙΚΑΣΤΗ ΤΟΥ, περιορίζοντας την κρίση σε δύο τεχνοκρατικές επιτροπές (πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια), χωρίς δικαίωμα δικαστικής προστασίας, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο.
Άρθρο 8 παρ. 3
Αντισυνταγματικά και παράνομα δεν προσδιορίζει επαρκώς και ορισμένως την έννοια του παραπτώματος. Ποιος θα κρίνει αν όντως είναι παράπτωμα ή παράβαση του άρθρου 7, ο γεωλόγος ή ο τεχνολόγος κλπ. της Επιτροπής;
Άρθρο 9 παρ. 1
Προχωρεί σε διοικητικές κυρώσεις άμεσα σύμφωνα με την ΥΑ 434/82574/2014, α) παρακάμπτοντας και σε αντίθεση των οριζομένων στην ίδια ως άνω ΥΑ, όπου υφίσταται το στάδιο αρχικά της ΣΥΣΤΑΣΗΣ του ελεγχόμενου και μετέπειτα το στάδιο των διοικητικών κυρώσεων β) χωρίς να διαχωρίζει το στοιχείο του δόλου από την αμέλεια, παρά μόνο κάνει λόγο για περίπτωση ανωτέρας βίας ή περίπτωση εξαιρετικής περίπτωσης.
Άρθρο 10
Η καταβολή της ειδικής εισφοράς είναι παράνομη και αντισυνταγματική διότι α) δεν αποτελεί ανταποδοτικό τέλος, διότι χρησιμοποιείται για την διενέργεια ελέγχων και την διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, δηλαδή και θα ελεγχόμαστε και θα πληρώνουμε τους ελεγκτές!!!!!! β) Πληρώνουμε για το ίδιο προϊόν και τα αστυκτηνιατρικά τέλη και την ειδική εισφορά, δηλ. δύο φόρους στο ίδιο προϊόν, για τον ίδιο σκοπό!!!!!
Άρθρο 10 παρ. 3
Αντισυνταγματικά εξαιρούνται της καταβολής της ως άνω ειδικής εισφοράς τα εισαγόμενα προϊόντα σε ατομικές μερίδες, βάρους μέχρι 500 γραμμαρίων, τα οποία διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Με αυτόν τον τρόπο εισάγει διακρίσεις τόσο στην ποσότητα όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα έναντι των εγχώριων σε ατομικές μερίδες τα οποία ανταγωνίζονται την χονδρική αγορά και την εγχώρια διακίνηση.
Άρθρο 12
Δίδεται μεταβατική περίοδος ΜΟΛΙΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ.
1) ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ.
2) ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.
3)ΝΕΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ.
4) ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΘΕΩΡΗΤΑ ΚΟΣΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΤΟΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ.
5) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ Ή ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ.
6) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ.
Θα θέλαμε να αντιπαραθέσουμε το αντίστοιχο παράδειγμα της εφαρμογής της ταξινόμησης χοίρων στα ελληνικά σφαγεία. Η σχετική απόφαση της ΕΕ εκδόθηκε το 2010 (Α 2010-642), ακολουθούμενη από τις εκτελεστικές ΑΠ 2004-273806 και ΑΠ 2004-301968. Η τελευταία μάλιστα έδινε εξαίρεση εφαρμογής στα μικρά σφαγεία. Δέκα χρόνια μετά, παραλαμβάνουμε στα κρεοπωλεία μας αταξινόμητα χοιρινά, ενώ υπάρχουν ακόμα διαπραγματεύσεις των σφαγείων για την αγορά του αντίστοιχου εξοπλισμού που απαιτείται.
Ποια είναι η οικονομία κλίμακας στις δύο περιπτώσεις και ποια η λογική της τρίμηνης προθεσμίας εφαρμογής σε 12.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά σε σύγκριση με το μικρό αριθμό σφαγείων της χώρας; Υφίσταται ανεπίτρεπτος και αντισυνταγματικός σε βάρος του παραδοσιακού κρεοπωλείου. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ζητήσει επανειλημμένα τα στοιχεία των αρχών για να δούμε στην πράξη ποια είναι η εικόνα των ελληνοποιήσεων στην Ελλάδα, και αν η ανάλυση κινδύνου που ευαγγελίζεται η νέα ΚΥΑ έχει καν υπάρξει για να στηρίξει την εφαρμογή 2 Ζ (ζυγιστική και ταμειακή) στα κρεοπωλεία.
ΤΕΛΟΣ Η ΚΥΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 1337/2013, τον οποίο καλείται να εφαρμόσει, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΑΤΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ .

31 July 2015
Banner
Banner