Οι προϋποθέσεις για τη μετακίνηση ζώων στις θερινές βοσκές

10 May 2018

Οι προϋποθέσεις για τη μετακίνηση ζώων στις θερινές βοσκές

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν ομαλά και χωρίς προβλήματα, αλλά και σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, οι μετακινήσεις κοπαδιών προς τις θερινές βοσκές, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η μετακίνηση των ζώων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτρέπεται η μετακίνηση των ζώων όταν ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

«1. Σε επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, τις οποίες κατέχει νομίμως ο υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κατανομή.
2. Σε μη επιλέξιμες εκτάσεις βοσκοτόπων, για τις οποίες ο υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης θα προσκομίσει στο Τμήμα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ, σχετική μίσθωση με ιδιώτη ιδιοκτήτη βοσκοτόπου ή με το Δήμο ή με την Περιφέρεια, στα όρια των οποίων βρίσκεται η ανωτέρω μη επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου. Εάν δεν υπάρχει η μίσθωση μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΟΚ, ότι διαθέτει στη περιοχή του θερινού βοσκοτόπου σταβλικές εγκαταστάσεις ή να προσκομίσει αντίγραφο της δήλωσης Ο.Σ.Δ.Ε. στην οποία να φαίνονται οι θερινές σταβλικές εγκαταστάσεις αυτού.
3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να συντάσσεται από τον κτηνοτρόφο υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι τα ζώα του θα ευρίσκονται για τους θερινούς μήνες στις σταβλικές εγκαταστάσεις όπως έχουν εγγραφεί στο σύστημα Ο.Σ.Δ.Ε.»

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι διευκρινίσεις ήρθαν ως αποτέλεσμα των επανειλημμένων επαφών του Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Λαδόπουλου με το ΥΠΑΑΤ και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

10 May 2018
Banner