Ο «οδικός χάρτης» για τις αλλαγές στην αδειοδότηση επιχειρήσεων

13 July 2016

Ο «οδικός χάρτης» για τις αλλαγές στην αδειοδότηση επιχειρήσεων

Story Highlights

  • Στη διαδικασία αδειοδότησης, σημαντική θέση-εργαλείο θα κατέχει ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα, «το οποίο για πρώτη φορά θα τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα» και το οποίο προβλέπεται να αποτελέσει τον κεντρικό ηλεκτρονικό μηχανισμό διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας

Related Articles

Τη διαδικασία θεσμοθέτησης των αλλαγών που έρχονται σε σχέση με την αδειοδότηση και εγκατάσταση επιχειρήσεων, περιέγραψε εγγράφως την περασμένη Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού. Αυτός ο «οδικός χάρτης» ήρθε ως απάντηση σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Ευ. Μπασιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα λοιπόν με την απάντηση του Υπουργείου, γίνεται σήμερα μεγάλη προσπάθεια απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης για το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας. Αυτό το εγχείρημα ομολογείται ότι αποτελεί ένα πολύπλοκο έργο για το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει γίνει η… δουλειά υποδομής. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία παρεμβαίνει με τον δικό της ρόλο και τρόπο η Παγκόσμια Τράπεζα. Στην εξέλιξη της διαδικασίας αυτής, σημαντική θέση-εργαλείο θα κατέχει ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων, «το οποίο για πρώτη φορά θα τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα» και το οποίο προβλέπεται να αποτελέσει τον κεντρικό ηλεκτρονικό μηχανισμό διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας.

Σήμερα βρισκόμαστε στην τρίτη φάση της διαδικασίας αυτής και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η νομοθέτηση, όπως έχει εξάλλου δεσμευτεί η κυβέρνηση για τις δραστηριότητες που αφορούν: τουρισμό, μεταποίηση τροφίμων-ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εξορυκτικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την απάντηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου προς τον κ. Μπασιάκο:

«Οι τομείς αυτοί καλύπτουν συνολικά το 40% των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, και αντίστοιχα σημαντικό ποσοστό της συνολικής επιχειρηματικότητας της χώρας.

Σύμφωνα με απόφαση της Ομάδας Διαχείρισης Εργου συγκροτήθηκαν τέσσερις υπο-ομάδες εργασίας (μία για κάθε τομέα) που αποτελούνται από εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων. Έργο των ανωτέρω υπο-ομάδων είναι η απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης υπό το πρίσμα του ν. 4262/2014.

Ήδη (τέλη Δεκεμβρίου 2015) ολοκληρώθηκε η πρώτη Φάση του α' κύκλου του έργου των υπο-ομάδων (πλην των εξορυκτικών, για τις οποίες ισχύει ιδιαίτερο χρονοδιάγραμμα), η οποία περιελάμβανε τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών, με σκοπό την πλήρη καταγραφή των υφιστάμενων αδειών και αδειοδοτικών διαδικασιών.

Η δεύτερη Φάση του α' κύκλου του έργου ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016, με παραδοτέο την πρόταση τροποποιήσεων του υφιστάμενου αδειοδοτικού πλαισίου, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο ενσωμάτωσης τους (τρίτη Φάση του έργου).

Βασικός πυλώνας των αλλαγών είναι η πρόβλεψη απλής γνωστοποίησης για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων των κλάδων αυτών με διενέργεια ελέγχων εκ των υστέρων. Επιπλέον, όπου απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά θα τηρούνται στο αρχείο των επιχειρήσεων και δεν θα υποβάλλονται στις Αδειοδοτούσες Αρχές.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δύο (2) ακόμα κύκλοι ανάλογων εργασιών με αντικείμενο άλλους κλάδους δραστηριοτήτων.

Στα ανωτέρω παρέχεται η συνδρομή της Παγκόσμιας Τράπεζας που με εμπειρογνώμονες δίνει χρήσιμες κατευθύνσεις-προτάσεις περί του ακολουθούμενου τρόπου εργασίας εισφέροντας παραδείγματα διαδικασιών αδειοδότησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (μέθοδος της συγκριτικής αξιολόγησης νομοθεσιών και καλών πρακτικών άλλων ευρωπαϊκών κρατών) καθώς και χρήσιμη γνώση περί της μεθόδου εκτίμησης κινδύνου, εργαλεία απαραίτητα στην προσπάθεια ασφαλούς εξαγωγής συμπερασμάτων που θα εξυπηρετούν την διευκόλυνση των επενδύσεων χωρίς έκπτωση στην προστασία πλευρών του δημοσίου συμφέροντος (προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια εγκαταστάσεων, εργαζομένων, περίοικων).

Σκοπός της εντατικής εργασίας που γίνεται είναι η μελέτη όχι μόνο των διαδικασιών αδειοδότησης καθαυτών, αλλά και των επιμέρους δικαιολογητικών που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των δραστηριοτήτων με στόχο την κατάργηση ορισμένων εξ αυτών ή την απλούστευση χορήγησης άλλων. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουν χώρα επανειλημμένες επιμέρους συναντήσεις με τους εκπροσώπους τόσο των συναρμοδίων Υπουργείων όσο και των θεσμικών φορέων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, προκειμένου μέσω αυτών των συνεργασιών να επιτευχθεί ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα αρμοδιότητας χωριστά.

Εργαλείο για τις μεταρρυθμίσεις αυτές θα αποτελέσει ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων, το οποίο για πρώτη φορά θα τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα.

Το σύστημα αυτό προβλέπεται να αποτελέσει τον κεντρικό ηλεκτρονικό μηχανισμό διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας.

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα μπαίνει όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση, για να ενημερωθεί για ό,τι απαιτείται. Ταυτόχρονα, θα διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τις διαδικασίες, θα παρακολουθεί την πορεία των αιτήσεων και θα έχει διαθέσιμο το αδειοδοτικό ιστορικό της επιχείρησής του.

Ωστόσο, ο Ν.4262/2014 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στο σύνολο του, αν δεν ξεπεραστούν οι ασάφειες ως προς βασικές έννοιες που περιέχει και η πρόβλεψη γραφειοκρατικών διαδικασιών (π.χ. τρόποι έρευνας μονόπλευρα προσανατολισμένοι στις φορολογικές παραβάσεις, μη συναφής με τους σκοπούς της αδειοδότησης δικαιοδοσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υποχρεωτικό ετήσιο παράβολο, εμπλοκή με πρόβλεψη απορρήτων στοιχείων κ.ά.) που δημιουργούν σύγχυση και ίσως περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιδιώκει να επιλύσει ο νόμος.

Για το λόγο αυτό έχει δρομολογηθεί η τροποποίηση διατάξεων αυτού, προκειμένου να καταστεί πιο λειτουργικός στην εφαρμογή του, χωρίς αλλοίωση της βασικής φιλοσοφίας του.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα ολοκληρωθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».

 

13 July 2016
Banner