Ο… τιμοκατάλογος του Γενικού Χημείου του Κράτους

30 January 2017

Ο… τιμοκατάλογος του Γενικού Χημείου του Κράτους

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατ. Παπανάτσιου με την οποία καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλουν οργανισμοί, επιχειρήσεις και ιδιώτες, για τις υπηρεσίες που παρέχει σε αυτούς το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ).

Υπόχρεοι καταβολής αποζημίωσης στο ΓΧΚ είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιποί Οργανισμοί και Υπηρεσίες του Δημοσίου. Δεν καταβάλλουν αποζημίωση: α) Οι υπηρεσίες του Δημοσίου, όταν απευθύνονται στο ΓΧΚ ως ελεγκτικές αρχές, για θέματα: διασφάλισης των δημοσίων εσόδων, προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, προστασίας της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. β) Οι αρχές του επισήμου ελέγχου τροφίμων. γ) Οι Δικαστικές, Αστυνομικές και λοιπές διωκτικές αρχές.

Κατ' εξαίρεση, καταβάλλεται αποζημίωση για δείγματα που προσκομίζονται στο ΓΧΚ από Υπηρεσίες του Δημοσίου, όταν τα δείγματα αφορούν:
α) σκοπούς που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα φορέων/ιδιωτών/επιχειρήσεων, όπως είναι η αδειοδότηση βιολογικών καθαρισμών εργοστασίων, η ίδρυση κέντρων θαλασσοθεραπείας και ιαματικών φυσικών πόρων, η λειτουργία εμφιαλωτηρίων νερού, η έκδοση αδειών για καταλληλότητα βυτιοφόρων μέσων μεταφοράς νερού και τροφίμων και της αντίστοιχης ποιότητας των μεταφερόμενων προϊόντων, η έκδοση αδειών για πλωτές εξέδρες, κ.λπ.
β) τον επίσημο έλεγχο τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και αποστέλλονται από Αρμόδιες Αρχές (εκτός των προϊόντων αιθυλικής αλκοόλης αλκοολούχων ποτών, οίνου και ζύθου και εν γένει τροφίμων και ποτών που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης)
γ) τον έλεγχο για δασμολογική κατάταξη ή/και συμμόρφωση με τη νομοθεσία όλων των προϊόντων, που εισάγονται από τρίτες χώρες, στην περίπτωση κατάθεσης αίτησης δειγματοληψίας από τον ενδιαφερόμενο προς την Τελωνειακή Αρχή
δ) την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εξαγωγής κατόπιν αιτήματος εξαγωγέα, ανεξαρτήτως εάν δείγμα του προϊόντος έχει αποσταλεί από δημόσια αρχή στα πλαίσια ελέγχου
ε) την επανεξέταση τελωνειακού δείγματος σε περίπτωση αμφισβήτησης του εργαστηριακού αποτελέσματος από τον ενδιαφερόμενο, κατόπιν αίτησής του, για όλες τις κατηγορίες προϊόντων
στ) συμβάσεις προμήθειας υλικών που συνάπτονται μεταξύ φορέων του Δημοσίου και προμηθευτών.

Δείτε εδώ την Απόφαση με τον… αναλυτικό τιμοκατάλογο.

30 January 2017
Banner
Banner