Από ΕΛΓΟ… ΕΛ.ΑΓΡ.Ε.Ε.Α. – Σε διαβούλευση προσχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού

29 November 2017

Από ΕΛΓΟ… ΕΛ.ΑΓΡ.Ε.Ε.Α. – Σε διαβούλευση προσχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού

Σε εσωτερική διαβούλευση έθεσε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Σχέδιο Νόμου που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στόχος αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι η ανάγκη εντονότερης, ουσιαστικότερης και πιο συντονισμένης παρέμβασης του Οργανισμού στην αγροτική παραγωγή και στον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας.

Σύμφωνα με την εισήγηση που συνοδεύει το προσχέδιο νόμου, η αναδιάρθρωση αυτή αποσκοπεί:

Να προσαρμόσει τη βασική οργάνωση του Οργανισμού «ως νομικού προσώπου  που ανήκει στο κράτος».

Να συγκεντρώσει και επικαιροποιήσει τη διάσπαρτη νομοθεσία που αφορά τις αρμοδιότητές του.

Να τονίσει και διακρίνει τον ξεχωριστό χαρακτήρα του τομέα της αγροτικής έρευνας, ώστε να αποφεύγονται οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ανάληψη ερευνητικών έργων μετά τη συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Να αναδείξει την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση ως βασικό παράγοντα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας μας.

Να υπηρετήσει το στόχο της ανάπτυξης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι αναφέροντας τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του Οργανισμού, η εισήγηση, με μια μάλλον θολή διατύπωση κάνει λόγο για «Την δημιουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σύμφωνα επίσης με το νομοθετικό πλαίσιο του ΥΠΕΘ. Την λειτουργία ταχύρυθμων σχολών του αγροδιατροφικού τομέα όπως Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, την διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης». Σημειώνεται δε ότι ο Οργανισμός προβλέπεται πως θα υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης μέσω των δομών του αλλά και μέσω των φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης, αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ.

Ως αποστολή του Οργανισμού, του οποίου η επωνυμία αλλάζει σε «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΕΛ.ΑΓΡ.Ε.Ε.Α.), ορίζεται η αγροτική έρευνα και η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που απαιτείται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, ο έλεγχος της παραγωγής και ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, η προστασία της προέλευσης και της ταυτότητάς τους.

Τα έσοδα του Οργανισμού

Στους πόρους του Οργανισμού περιλαμβάνονται τα έσοδα από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων: Οι χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών φορέων. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες. Το τέλος χρήσης του Ελληνικού Σήματος στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα. Η ειδική εισφορά στο γάλα και στο κρέας που καταβάλλουν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις. Η ειδική εισφορά που καταβάλλουν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και οι Συνεργάτες αυτών για την εγγραφή τους στα σχετικά Μητρώα που τηρεί ο Οργανισμός. Ειδικά τέλη ή εισφορές για τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία υπόκεινται σε διαδικασίες ελέγχου ή διαδικασίες επίβλεψης ή διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης.

Η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας

Στη βασική διάρθρωση του Οργανισμού προβλέπεται η σύσταση στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, οκτώ (8) οργανικών μονάδων:

1. Νομική Υπηρεσία.

2. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

3. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Αρμόδια μεταξύ άλλων για την κατάρτιση του γενικού προγράμματος δραστηριοτήτων της αγροτικής έρευνας και προγραμματισμού για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων του Οργανισμού. Επίσης για την διατήρηση των εθνικών φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων, ιδιαίτερα όσων απειλούνται από γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση, προς όφελος των επόμενων γενεών με την ίδρυση και λειτουργία των Εθνικών Συλλογών και της Τράπεζας Γενετικού Υλικού.

4. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. Αρμόδια μεταξύ άλλων για την εκπόνηση τυποποιητικών εγγράφων (πρότυπα, προδιαγραφές, πρωτόκολλα, οδηγίες, κανονισμοί κ.ά.) που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας, της ταυτότητας και της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων. Επίσης για την απονομή του Ελληνικού Σήματος, αλλά και εν γένει για την προστασία της ελληνικής προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης της πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων του γάλακτος και του κρέατος, με στόχο την προστασία των συμφερόντων των παραγωγών και των καταναλωτών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό και τον έλεγχο της ποιότητας του γάλακτος. Η συγκεκριμένη Γ.Δ. θα φροντίζει επιπλέον: α. Για τον έλεγχο των ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων κρέατος όλων των μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας, για την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης και του είδους του παραγόμενου και διακινούμενου κρέατος. β) Για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής σύνδεσης των σφαγείων και των λοιπών επιχειρήσεων με τον Οργανισμό. γ) Για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης και επισήμανσης αγροτικών προίόντων και τροφίμων καθώς και τήρησης των μέτρων που αφορούν τη διακίνηση και εμπορία του γάλακτος και του κρέατος.

5. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού.

7. Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας.

8. Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Η Περιφερειακή διάρθρωση

Περαιτέρω, καινοτομία αυτού του προσχεδίου νόμου αποτελεί η περιφερειακή διάρθρωση του Οργανισμού, καθώς όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες εντάσσονται σε επτά (7) περιφερειακές ενότητες.

1. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Καβάλα.

2. Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

3. Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας, με έδρα τα Ιωάννινα.

4. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα.

5. Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα.

6. Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου, με έδρα την Αθήνα.

7. Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε εννιακόσιες σαράντα τέσσερις (944).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου, «Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ελεγκτών-επιθεωρητών-εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού».

* Το Σχέδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, στην πλατφόρμα των διαβουλεύσεων. Η εσωτερική διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, ενώ μετά την επεξεργασία των σχολίων – προτάσεων που θα κατατεθούν, θα επακολουθήσει η καθιερωμένη Δημόσια Διαβούλευση επί του τελικού κειμένου του Σχεδίου Νόμου.

Δείτε εδώ το υπό διαβούλευση προσχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά κείμενα.

29 November 2017
Banner