Νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός – Απαιτήσεις και όροι για σφαγή στην εκμετάλλευση προέλευσης

17 September 2021

Νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός – Απαιτήσεις και όροι για σφαγή στην εκμετάλλευση προέλευσης

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για σφαγή στην εκμετάλλευση προέλευσης ορισμών εκτρεφόμενων ζώων (εκτός από επείγουσα σφαγή) διευκρινίζει ο νέος Κανονισμός 1374/2021 που τροποποιεί το παράρτημα ΙΙΙ του Καν.853/2004 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρ. Ένωσης στις 20 Αυγούστου 2021.

Ο νέος Κανονισμός προβλέπει ότι «Κατ’ ανώτατο όριο τρία κατοικίδια βοοειδή, πλην των βισώνων, ή έως έξι κατοικίδια χοιροειδή ή έως τρία κατοικίδια μόνοπλα μπορούν να σφαγούν την ίδια ημέρα στην εκμετάλλευση προέλευσης».

Ο νομοθέτης επικαλείται την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και περιγράφει το σκεπτικό του: «Η βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων είναι μία από τις δράσεις που προτείνονται στη στρατηγική της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ειδικότερα, μεταβάλλεται ο τρόπος κατανάλωσης κρέατος, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές να απαιτούν ολοένα και περισσότερο να επιτρέπεται η σφαγή ορισμένων κατοικίδιων οπληφόρων στην εκμετάλλευση προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές ανησυχίες σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη συλλογή και τη μεταφορά τους».

Επιπλέον, στην αιτιολόγηση του νέου Κανονισμού αναφέρεται ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν ήδη να εγκρίνουν κινητά σφαγεία. «Οι εν λόγω κινητές εγκαταστάσεις μπορούν να τοποθετηθούν σε όλες τις κατάλληλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπου μπορούν να σφαγούν ομάδες υγιών ζώων. Σε άλλες περιστάσεις, η μεταφορά ορισμένων ζώων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον χειριστή ή την καλή μεταχείριση των ζώων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτρέπεται η σφαγή και αφαίμαξη στην εκμετάλλευση προέλευσης για περιορισμένο αριθμό κατοικίδιων βοοειδών και χοιροειδών και κατοικίδιων μονόπλων. Η πρακτική αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς όρους για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων όσον αφορά το κρέας που προέρχεται από το εν λόγω ζώο.»

Προϋποθέσεις για τη σφαγή στην εκμετάλλευση προέλευσης

Η νέα ρύθμιση προϋποθέτει δε την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) τα ζώα δεν μπορούν να μεταφερθούν στο σφαγείο, με στόχο να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος για τον χειριστή και να προληφθούν τυχόν τραυματισμοί των ζώων κατά τη μεταφορά·

β) υπάρχει συμφωνία μεταξύ του σφαγείου και του ιδιοκτήτη του ζώου που προορίζεται για σφαγή· ο ιδιοκτήτης πρέπει να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή για την εν λόγω συμφωνία·

γ) το σφαγείο ή ο ιδιοκτήτης των ζώων που προορίζονται για σφαγή πρέπει να ενημερώνει τον επίσημο κτηνίατρο τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της προβλεπόμενης σφαγής των ζώων·

δ) ο επίσημος κτηνίατρος που διενεργεί τον έλεγχο προ σφαγής του ζώου που προορίζεται για σφαγή πρέπει να είναι παρών κατά τη σφαγή·

ε) η κινητή μονάδα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αφαίμαξη και τη μεταφορά των σφαγέντων ζώων στο σφαγείο πρέπει να επιτρέπει τον υγειονομικό χειρισμό και την αφαίμαξή τους, καθώς και την ορθή διάθεση του αίματός τους, και πρέπει να αποτελεί μέρος σφαγείου εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2· ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την αφαίμαξη εκτός της κινητής μονάδας, εάν το αίμα δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και η σφαγή δεν πραγματοποιείται σε απαγορευμένες ζώνες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή σε εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιορισμοί για την υγεία των ζώων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και τυχόν πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτού·

στ) μετά τη σφαγή και την αφαίμαξη, το ζώο πρέπει να μεταφερθεί απευθείας στο σφαγείο υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και χωρίς άσκοπη καθυστέρηση· η αφαίρεση του στομάχου και των εντέρων, αλλά όχι περαιτέρω καθαρισμός, μπορεί να πραγματοποιείται επιτόπου, υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου· τα αφαιρεθέντα σπλάχνα πρέπει να συνοδεύουν το σφαγέν ζώο στο σφαγείο και να αναγνωρίζονται ως ανήκοντα στο συγκεκριμένο ζώο·

ζ) εάν μεσολαβούν περισσότερες από δύο ώρες μεταξύ του χρόνου σφαγής του πρώτου ζώου και της άφιξης των σφαγέντων ζώων στο σφαγείο, τα σφαγέντα ζώα πρέπει να ψύχονται· εάν οι κλιματικές συνθήκες το επιτρέπουν, η τεχνητή ψύξη δεν είναι αναγκαία·

η) ο ιδιοκτήτης του ζώου πρέπει να ενημερώνει εκ των προτέρων το σφαγείο σχετικά με την προβλεπόμενη ώρα άφιξης των σφαγέντων ζώων, ο χειρισμός των οποίων πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την άφιξη στο σφαγείο·

θ) Εκτός από τις πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα που ήδη προβλέπονται, το επίσημο πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις υγιεινής πρέπει να συνοδεύει τα σφαγέντα ζώα στο σφαγείο ή να αποστέλλεται εκ των προτέρων σε οποιονδήποτε μορφότυπο.

Κατάψυξη στη λιανική για δωρεές τροφίμων

Επιπλέον, ο Κανονισμός αναφέρεται στην κατάψυξη σε επίπεδο λιανικής πώλησης «ως πρόσθετο εργαλείο για τη διασφάλιση της ασφαλούς αναδιανομής τροφίμων σε όσους τη χρειάζονται». Η υπόθεση αφορά τη δωρεά τροφίμων ως τρόπο για να αποτραπεί η σπατάλη τροφίμων και να επιδιωχθεί η επισιτιστική ασφάλεια. Η λογική είναι ότι η κατάψυξη του κρέατος θα πρέπει να επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις στην περίπτωση του λιανικού εμπορίου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διανομή για δωρεές τροφίμων. Ο Κανονισμός ορίζει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που ασκούν δραστηριότητα λιανικής πώλησης να μπορούν να καταψύξουν το κρέας για τον σκοπό της δωρεάς τροφίμων.

Τέλος, προβλέπονται ρυθμίσεις και τροποποιήσεις σχετικά με: τη μεταφορά στομάχων νεαρών αιγοπροβάτων από το σφαγείο για τη συλλογή της πυτιάς· τη μεταφορά κεφαλών και ποδιών κατοικίδιων οπληφόρων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις περαιτέρω μεταποίησης τροφίμων· τη μεταφορά και αποθήκευση πτωμάτων και σπλάχνων άγριων θηραμάτων σε κέντρο συλλογής και σε εγκατάσταση χειρισμού θηραμάτων.

Τις πρόνοιες του Καν. 1374/2021 «για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης» δείτε λεπτομερώς εδώ.

17 September 2021
Banner
Banner