Έρχονται νέοι κανόνες για τους επίσημους ελέγχους στην αγροδιατροφική αλυσίδα

19 December 2016

Έρχονται νέοι κανόνες για τους επίσημους ελέγχους στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη θέση του σχετικά με τους αναθεωρημένους κανόνες για την εκτέλεση των επίσημων ελέγχων σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Η θέση του Συμβουλίου αποτελεί προϊόν του συμβιβασμού που συμφωνήθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούνιο και ανοίγει το δρόμο για την τελική έγκριση του σχετικού Κανονισμού σε μια επόμενη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη βελτίωση των ελέγχων που διεξάγουν τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της Ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με: την ασφάλεια σε τρόφιμα και ζωοτροφές, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, την υγεία των φυτών, και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν επίσης στη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην παραγωγή ζωοτροφών και τροφίμων, στη βιολογική γεωργία, στις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, γεωγραφικές ενδείξεις και εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα. Επιπλέον, ο κανονισμός θα αφορά και πρακτικές εξαπάτησης στην εμπορία των γεωργικών προϊόντων.

Βελτιωμένο και ενιαίο σύστημα ελέγχου

Όπως ανακοινώνει το Συμβούλιο, το νέο σύστημα επίσημων ελέγχων απλοποιεί και εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Θεσπίζει επίσης ένα ενιαίο σύνολο κανόνων ελέγχου που θα ισχύουν για τους περισσότερους τομείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Την ίδια όμως στιγμή θα επιτρέπει και προσαρμογές, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες επιμέρους τομέων (π.χ. επιθεωρήσεις στο κρέας, έλεγχοι καλής διαβίωσης των ζώων), ή σε νεοεμφανισθέντες κινδύνους.

Λιγότερα σκάνδαλα

Οι αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες να ελέγχουν τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της Ε.Ε., θα έχουν στη διάθεσή τους ισχυρά εργαλεία για να προλαμβάνουν την απάτη στα τρόφιμα, καθώς και τα διατροφικά σκάνδαλα. Για παράδειγμα, θα είναι σε θέση να εκτελούν αιφνιδιαστικούς επίσημους ελέγχους και να επιβάλλουν αποτρεπτικές οικονομικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις που παραβιάζουν τους κανόνες. Για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των πόρων, το έργο των εθνικών αρμόδιων αρχών θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου και να βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου για κάθε τομέα. Επιχειρείται έτσι να αποφεύγονται περιττοί έλεγχοι και διοικητικές επιβαρύνσεις.

Προστασία των πληροφοριοδοτών

Για πρώτη φορά οι αναθεωρημένοι κανόνες απαιτούν από τα κράτη μέλη να εγκαθιδρύσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την καταγγελία πιθανών ή πραγματικών παραβάσεων. Στους μηχανισμούς αυτούς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, ιδίως, η κατάλληλη προστασία για άτομα που αναφέρουν τέτοιες παραβάσεις. Και τούτο προκειμένου τα άτομα αυτά να μην υποστούν αντίποινα, διακρίσεις ή άλλου είδους εκδικητική μεταχείριση.

Αύξηση της διαφάνειας

Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν θα απαιτούν από τις εθνικές αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας στους ελέγχους που διενεργούν (είδος, αριθμός, αποτελέσματα), και στα τέλη που συλλέγουν για τη χρηματοδότηση των ελέγχων αυτών.

Οι αρμόδιες αρχές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να δημοσιεύουν αξιολόγηση των ελεγχθέντων φορέων με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται, σε επόμενη σύνοδο της ολομέλειας, να ψηφίσει και να εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις τη θέση του Συμβουλίου, ολοκληρώνοντας έτσι τη νομοθετική διαδικασία.

19 December 2016
Banner
Banner