Τα νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα, η αποζημίωση και ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί το υγειονομικό καθεστώς της χώρας

29 July 2016

Τα νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα, η αποζημίωση και ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί το υγειονομικό καθεστώς της χώρας

Story Highlights

  • ΔΑΟΚ Καστοριάς: "Όλοι οι εκτροφείς βοοειδών και αιγοπροβάτων, οφείλουν να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας τουλάχιστον ένα νεκρό ζώο, με σκοπό τη λήψη δείγματος για τις σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες βοοειδών-μικρών μηρυκαστικών, για το οποίο θα αποζημιωθούν"

Related Articles

Νεκρά ζώα ζητά η ΔΑΟΚ Καστοριάς να της προσκομίσουν οι εκτροφείς βοοειδών και αιγοπροβάτων. Σκοπός η λήψη δείγματος για τις σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες βοοειδών-μικρών μηρυκαστικών. Κίνητρο ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί το υγειονομικό καθεστώς της χώρας μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα:

«Από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς και σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. γνωστοποιείται ότι ο αριθμός των δειγμάτων που έχουν ληφθεί από νεκρά ζώα (βοοειδή, αίγες και πρόβατα) για το 2016 είναι πολύ χαμηλότερος από τους στόχους, με άμεσο κίνδυνο να υποβαθμιστεί το υγειονομικό καθεστώς της χώρας.

Στην με αρ. 274/10968/18.02.2016 (ΦΕΚ Β΄376) Υ.Α. «Πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά», αναφέρεται ότι «τουλάχιστον ένα νεκρό πρόβατο ή αίγα άνω των 18 μηνών από κάθε εκμετάλλευση πρέπει να διερευνάται εργαστηριακά κάθε έτος» (αρ.3, παρ. 4Β, σημείο 2α). Στην αντίστοιχη Υ.Α. 273/10962/18.02.2016 (ΦΕΚ Β΄375) «Πρόγραμμα επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ)», ορίζεται ότι η επιτήρηση βοοειδών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, εφαρμόζεται σε ζώα τα οποία βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα και είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 48 μηνών (αρ. 4, παρ.1, υποπαρ.Α2, σημείο β).

Οι εκτροφείς βοοειδών, αιγών ή προβάτων που προσκομίζουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρά ζώα ηλικίας:
άνω των 48 μηνών για τα βοοειδή και
άνω των 18 μηνών για τις αίγες και τα πρόβατα,
ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου και εφόσον δεν έχουν παρέλθει 48 ώρες από το θάνατο του ζώου, προκειμένου να εξεταστούν για ΣΕΒ και ΜΣΕ, δικαιούνται αποζημίωσης. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται σε:
εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) για τα βοοειδή και
τριάντα ευρώ (30,00€) για αίγες ή πρόβατα,
σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.1677/65137/2016 (ΦΕΚ Β΄ 1639) «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2016» (αρ. 5, παρ. 3).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, όλοι οι εκτροφείς βοοειδών και αιγοπροβάτων, οφείλουν να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας τουλάχιστον ένα νεκρό ζώο, με σκοπό τη λήψη δείγματος για τις σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες βοοειδών-μικρών μηρυκαστικών, για το οποίο θα αποζημιωθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες Διεύθυνσης Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής, τμήμα Κτηνιατρικής, κα. Σμαράγδα Δημοπούλου, τηλ2467076023».

29 July 2016
Banner
Banner