Νέα χαλάρωση των capital controls

15 November 2017

Νέα χαλάρωση των capital controls

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υπ. Οικονομικών για τη νέα χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων. Η Υπουργική Απόφαση στοχεύει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Αναλυτικά:
- Επιτρέπεται στο εξής το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, για φυσικά πρόσωπα που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν τραπεζικό λογαριασμό, όπως και η προσθήκη συνδικαιούχου σε λογαριασμό, μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό ίδρυμα. Προϋπόθεση, να μην υφίσταται διαθέσιμος λογαριασμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου να είναι δικαιούχος.

- Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 100%, αντί του 50% που ίσχυε, του χρηματικού ποσού το οποίο, μετά την 01/12/2017, μεταφέρεται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

- Επιτρέπονται συναλλαγές από τα καταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων για νομικά πρόσωπα ή επιτηδευματίες προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, αντί των 10.000 που ίσχυε μέχρι σήμερα, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι συναλλαγές αυτές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

15 November 2017
Banner