Νέα μέτρα στήριξης της αγοράς στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

21 June 2016

Νέα μέτρα στήριξης της αγοράς στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.

Story Highlights

  • Το Συμβούλιο θα ανταλλάξει απόψεις για την κατάσταση της αγοράς και τα ισχύοντα μέτρα στήριξης της αγοράς. Η συζήτηση θα εστιάσει στην αξιολόγηση των μέτρων και την πιθανότητα περαιτέρω δράσεων σε επίπεδο Ε.Ε., ιδίως υπό το πρίσμα των σημερινών δημοσιονομικών περιορισμών

Related Articles

Για τις 27 και 28 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου «Γεωργία και Αλιεία» της Ε.Ε. Οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών θα συζητήσουν θέματα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), της δασοκομίας και της αλιείας.

Ειδικότερα, τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης είναι:

Γεωργία. Το Συμβούλιο θα ανταλλάξει απόψεις για την κατάσταση της αγοράς και τα ισχύοντα μέτρα στήριξης της αγοράς. Η συζήτηση θα εστιάσει στην αξιολόγηση των μέτρων και την πιθανότητα περαιτέρω δράσεων σε επίπεδο Ε.Ε., ιδίως υπό το πρίσμα των σημερινών δημοσιονομικών περιορισμών.

Επιπλέον, θα τεθεί υπόψη των υπουργών έκθεση για την πορεία της πρότασης Κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Αλιεία. Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο την ανακοίνωσή της όσον αφορά διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2017. Στην ανακοίνωση, περιέχονται τα κριτήρια για τον καθορισμό των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC).

Οι υπουργοί θα επιτύχουν γενική προσέγγιση επί της πρότασης Κανονισμού για τη βιώσιμη διαχείριση των στόλων εξωτερικής αλιείας. Η πρόταση έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό των αδειών αλιείας που χορηγούνται σε σκάφη της Ε.Ε. για να αλιεύουν εκτός των υδάτων της Ε.Ε. και των αδειών που χορηγούνται σε αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών για να αλιεύουν στα ύδατα της Ε.Ε.

Συμπεράσματα. Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με:

- σπατάλη και απώλεια τροφίμων

- σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο (FLEGT) και Κανονισμός Ε.Ε. για την ξυλεία.

21 June 2016
Banner
Banner