Νέα ΚΥΑ με τις προδιαγραφές για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

11 July 2017

Νέα ΚΥΑ με τις προδιαγραφές για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης

Με υπογραφές του αν. υπουργού Περιβάλλοντος, Σ. Φάμελλου και του αν. υπουργού ΥΠΑΑΤ Γ. Τσιρώνη, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (τ. Β΄2331/7.7.2017) η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ).

«Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των ΔΣΒ στοχεύουν στη σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», όπως σημειώνεται στην Απόφαση, που διευκρινίζει ότι με τα ΔΣΒ επιδιώκεται η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών σε πανελλαδική κλίμακα με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους.

Με την Απόφαση καθορίζονται επιπλέον τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. «Το ΔΣΒ ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου» προβλέπεται στην εν λόγω ρύθμιση.

Η δαπάνη για την εκπόνηση των ΔΣΒ βαρύνει τους προϋπολογισμούς εξόδων των Περιφερειών, ενώ τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες πρέπει να δηλώνουν στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα ΔΣΒ που θα εκπονηθούν, με αίτησή τους που θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 7 Οκτωβρίου

Τις λεπτομέρειες της Απόφασης θα δείτε εδώ.

11 July 2017
Banner