Νέα Υπουργική Απόφαση για την ειδική εισφορά 0,2% στο κρέας

15 February 2017

Νέα Υπουργική Απόφαση για την ειδική εισφορά 0,2% στο κρέας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄148/14.2.2017, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει εκ νέου τα θέματα της ειδικής εισφοράς 0,2% που επιβάλλεται στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρέατος.

Πρόκειται για την ΚΥΑ 176/13383 της υφυπ. Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου και του αν. υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Τσιρώνη, η οποία ορίζει ότι:

Υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς είναι:

α) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος που προέρχεται από ζώα τα οποία σφαγιάστηκαν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως καταγωγής ή προέλευσης, όπως επιχειρήσεις εμπορίας, τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία και παρασκευαστήρια κρεατοσκευασμάτων.

β) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

γ) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος προέλευσης τρίτων χωρών.

Οι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ δήλωση πρώτης αγοράς κρέατος, στην οποία αναγράφεται η αξία των αγορών ανά είδος κρέατος.

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην υποβολή μηνιαίας δήλωσης ισοζυγίου κρέατος, υποβάλλουν τη δήλωση πρώτης αγοράς κρέατος και καταβάλλουν την ειδική εισφορά μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την πρώτη αγορά του κρέατος.

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε υποβολή ετήσιας δήλωσης ισοζυγίου κρέατος, υποβάλλουν ετήσια δήλωση πρώτης αγοράς κρέατος και καταβάλλουν την ειδική εισφορά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς γίνεται με βάση την καθαρή αξία που αναγράφεται στα τιμολόγια διακίνησης του κρέατος, πλην των ποσοτήτων που διατίθενται απευθείας από τους πρώτους αγοραστές στους καταναλωτές μέσω λιανικής πώλησης, για τις οποίες ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς γίνεται με βάση την αντιπροσωπευτική τιμή που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ - Δήμητρα.

Η ειδική εισφορά καταβάλλεται στους λογαριασμούς που τηρεί ο ΕΛΓΟ – Δήμητρα στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην ALPHA BANK και στην EUROBANK. Τα έσοδα από την ειδική εισφορά διαχειρίζονται από τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διενέργεια ελέγχων και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας με σκοπό την παρεμπόδιση της παραπλάνησης του καταναλωτή.

Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αγοράς και δεν κατατεθεί η ειδική εισφορά από τους υπόχρεους, η οφειλή τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο έκδοσης των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας και βεβαιώνεται από τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του οφειλέτη. Η ως άνω οφειλή υπολογίζεται από τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα, κατά περίπτωση, με βάση τα στοιχεία:

α) που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ,

β) του ημερήσιου βιβλίου σφαγών,

γ) των μηνιαίων και ετήσιων ισοζυγίων,

δ) που προκύπτουν από τον έλεγχο των επιχειρήσεων,

ε) του συστήματος TRACES, που προβλέπεται στους Κανονισμούς (ΕΚ) 282/2004 (ΕΕ L 49 της 19.2.2004) και (ΕΚ) 599/2004 (ΕΕ L 94 της 31.3.2004).

Η παρακράτηση του εκάστοτε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ποσού που ενεργούν οι Δ.Ο.Υ. για δαπάνες είσπραξης και απόδοσης βαρύνει τον Οργανισμό.

Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται:

α) τα κρέατα, προϊόντα κρέατος ή υποπροϊόντα αυτού, τα οποία διακινούνται από τη χώρα μας προς άλλη χώρα της Ε.Ε. ή εξάγονται σε τρίτη χώρα. Προς τούτο υποβάλλεται στον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ πίνακας με τα σχετικά παραστατικά εξαγωγής του προηγούμενου μήνα και τα αντίστοιχα ποσά πιστώνονται κατά τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς,

β) τα εισαγόμενα προϊόντα σε τυποποιημένες συσκευασίες, τα οποία διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή.

 

Καταργείται το άρθρο 10 της 412/2012

Η ΚΥΑ καταργεί το άρθρο 10 της αριθμ. 412/8932/23-1-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τι όριζε το άρθρο 10, βλέπετε παρακάτω:

1.Υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 είναι:

α) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, που προέρχονται από ζώα τα οποία εσφάγησαν στην Ελλάδα (όπως επιχειρήσεις εμπορίας, τεμαχισμού, μεταποίησης, τυποποίησης κρέατος, συνεταιρισμοί, κρεοπωλεία, παρασκευαστήρια κρεατοσκευασμάτων).

β) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Οι πρώτοι αγοραστές κρέατος, προέλευσης Τρίτων Χωρών.

δ) οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην αγορά ζώων για πάχυνση – σφαγή με σκοπό την εμπορία κρέατος και όχι την αναπαραγωγή.

2.Η ειδική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 καταβάλλεται υπέρ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙ− ΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ − ΔΗΜΗΤΡΑ από τους υπόχρεους της ανωτέρω παραγράφου, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης του τιμολογίου αγοράς του κρέατος και κατατίθεται στους κατωτέρω λογαριασμούς που τηρεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ:

α) στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, στον υπ’ αριθμ. 215 04 004500 87 λογαριασμό

β) στην ΑLPHA BANK, στον υπ’ αριθμ. 712002002006273 λογαριασμό

γ) στη EUROBANK, στον υπ’ αριθμ. 00260203890201143487 λογαριασμό

δ) στην Τράπεζα Πειραιώς, στον υπ’ αριθμ. 5212044572805 λογαριασμό

Όσον αφορά την καταβολή της ειδικής εισφοράς στους ανωτέρω λογαριασμούς, γίνεται στο τέλος του επόμενου μήνα από τις αγορές του κρέατος του προηγουμένου μήνα συγχρόνως με την αποστολή του «Μηνιαίου Ισοζυγίου».

3.Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ως άνω ειδικής εισφοράς από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η οφειλή τοκίζεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο έκδοσης των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας και βεβαιώνεται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του οφειλέτη. Η παρακράτηση του ποσού του 10% που ενεργούν οι Δ.Ο.Υ. για δαπάνες είσπραξης και απόδοσης, βαρύνει τους υπόχρεους της ειδικής εισφοράς.

Από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται τα κρέατα, προϊόντα κρέατος ή υποπροϊόντα αυτού, τα οποία εξάγονται σε Κοινοτική ή Τρίτη Χώρα. Προς τούτου υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά εξαγωγής του προηγούμενου μηνός και τα αντίστοιχα ποσά πιστώνονται κατά τον υπολογισμό της εισφοράς. Επίσης από την επιβολή της ειδικής εισφοράς εξαιρούνται τα εισαγόμενα προϊόντα σε ατομικές μερίδες (βάρους μέχρι 500 γραμμαρίων) τα οποία διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή.

Ποσά ειδικής εισφοράς κάτω των 50 Ευρώ το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής και εν συνεχεία το ημερολογιακό εξάμηνο δεν καταβάλλονται.

Η καταβολή της εισφοράς από τα καταστήματα αποκλειστικής λιανικής πώλησης (κρεοπωλεία) που είναι και πρώτοι αγοραστές κρέατος ή εισαγωγείς γίνεται βάσει απλής δήλωσης το υπόδειγμα της οποίας ορίζεται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η εν λόγω δήλωση μπορεί να υποβάλλεται ανά εξάμηνο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του εξαμήνου εφόσον το συνολικό ποσό της εισφοράς είναι μικρότερο των 50 ευρώ μηνιαίως.

Η καταβολή της εισφοράς δεν αφορά τα ζώντα ζώα που εισάγονται για πάχυνση ή για σφαγή αλλά το παραγόμενο από αυτά κρέας και καταβάλλεται από τον πρώτο αγοραστή του κρέατος.

Η καταβολή της εισφοράς από τις καθετοποιημένες μονάδες για την ποσότητα κρέατος που δεν διατίθεται σε εμπόρους−αγοραστές γίνεται βάσει της μέσης τιμής της χώρας για την αντιπροσωπευτική ποιότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας κρέατος. Η τιμή αυτή ορίζεται από τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βάσει των τιμών των αντιπροσωπευτικών αγορών, όπως R3 για ταύρους και δαμαλίδες και Ε για χοιρινά της κλίμακας SEUROP, ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναρτάται από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ στην ιστοσελίδα του.

Για την ποσότητα κρέατος που διατίθεται σε εμπόρους− αγοραστές, η καταβολή της εισφοράς από τις καθετοποιημένες μονάδες γίνεται βάσει της τιμής πώλησης από την μονάδα παραγωγής προς τον αγοραστή, όπως είναι το κατάστημα της μονάδας.

15 February 2017
Banner
Banner