Μέχρι 22 Ιουλίου οι αιτήσεις για διατήρηση αυτόχθονων φυλών

09 July 2018

Μέχρι 22 Ιουλίου οι αιτήσεις για διατήρηση αυτόχθονων φυλών

Ηλεκτρονικά, και μέχρι τις 22 Ιουλίου 2018 θα μπορούν οι υποψήφιοι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Στόχοι της Δράσης είναι η παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών, συμβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στον τομέα της ζωικής παραγωγής και στην αειφόρο ανάπτυξη και ισορροπία της φύσης. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος που επιφέρει η διατήρηση μονάδων ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 38 εκατομμύρια Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα (1) αρσενικό ζώο για κάθε δεκαπέντε (15) θηλυκά ζώα αναπαραγωγής που ανέρχεται σε 23€/Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι:

  1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση (περιγράφονται στην Πρόσκληση),
  2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας που περιγράφονται στην Πρόσκληση,
  3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Για όλες τις λεπτομέρειες της Πρόσκλησης, δείτε εδώ.

09 July 2018
Banner