Ως 17/10 αιτήσεις Γεωτεχνικών για το Μητρώο Ελεγκτών του Αναπτυξιακού

06 October 2016

Ως 17/10 αιτήσεις Γεωτεχνικών για το Μητρώο Ελεγκτών του Αναπτυξιακού

Οκτώ εργάσιμες ημέρες (μέχρι τις 17 Οκτωβρίου) έχουν ακόμη μπροστά τους οι Γεωτεχνικοί προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για υποψηφιότητα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών - ΕΜΠΕ, για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων.

Το ΕΜΠΕ αποτελεί θεσμικό όργανο για την αποτελεσματική και αξιόπιστη παρακολούθηση και έλεγχο των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων και λειτουργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στους προγενέστερους, αλλά και στο νέο αναπτυξιακό νόμο (Ν. 4399/2016).

Από το Μητρώο επιλέγονται ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων επενδυτικών σχεδίων όλων των κατηγοριών επενδύσεων (καθεστώτα ενισχύσεων) του Νόμου 4399/2016, καθώς και των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες εφαρμογής αυτού.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας ένταξης στο ΕΜΠΕ έχουν και οι γεωτεχνικοί, όλων των κλάδων του Επιμελητηρίου, εφόσον βεβαίως πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εξέδωσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, «Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι:

- Είναι ηλικίας μέχρι 67 ετών και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί.

- Είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ ή μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ή μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), εφ’ όσον η επαγγελματική τους ειδικότητα το απαιτεί.

- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεμοδικία για το αδίκημα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή και δραστηριότητά τους όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής καθώς και η μη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωμα (όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, η δωροδοκία, κλπ).

- Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείμενο:

* οικονομικής κατεύθυνσης (όπως οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή) ή

* τεχνολογικής κατεύθυνσης ή

* Θετικής Κατεύθυνσης (Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Πληροφορικοί κλπ.).

- Έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word - excel και εφαρμογές διαδικτύου κλπ).

- Στην περίπτωση που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, δεν υπηρετούν σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ανώτερη.

- Εφόσον είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδας και Κύπρου), θα πρέπει να αποδεικνύεται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας».

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέχρι και 17/10/2016, ώρα 15:00.

Την Πρόσκληση «Τροποποίηση-αντικατάσταση της υπ. αριθμ. 38385/5-8-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων» μπορείτε να βρείτε εδώ.

06 October 2016
Banner
Banner