Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την «επιστρεπτέα προκαταβολή» – Οι λεπτομέρειες της Απόφασης στο ΦΕΚ

04 May 2020

Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις για την «επιστρεπτέα προκαταβολή» – Οι λεπτομέρειες της Απόφασης στο ΦΕΚ

Η Απόφαση που ορίζει τις λεπτομέρειες για την «επιστρεπτέα προκαταβολή» που δικαιούνται να ζητήσουν επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β 1645/3-5-2020).

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την Απόφαση «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19», η οποία ρυθμίζει το καθεστώς ενίσχυσης η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:

α) ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανόμενων των ατομικών, ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απασχολούσαν έναν (1) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, κατά την 31η Μαρτίου 2020 ή

β) ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν απασχολούσαν εργαζόμενους κατά την 31η Μαρτίου 2020

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες θα βρείτε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο, ότι για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα για μια επιχείρηση να επιστρέψει μόνο το 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.

04 May 2020
Banner