Μέτρα προφύλαξης λόγω εμφάνισης αφθώδους πυρετού στην Τουρκία

22 January 2018

Μέτρα προφύλαξης λόγω εμφάνισης αφθώδους πυρετού στην Τουρκία

Εστία αφθώδους πυρετού στην Τουρκία, στην περιοχή Aydin, κοινοποιήθηκε από τις 17 Ιανουαρίου μέσω του συστήματος ADNS (και με ημερομηνία επιβεβαίωσης την 20ή Δεκεμβρίου). Με αυτή την αφορμή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με έγγραφό του την περασμένη Παρασκευή 19/1/2018 προς τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες, υπενθυμίζει ότι «πρόκειται για νόσηµα που προσβάλλει όλα τα δίχηλα ζώα, είναι υποχρεωτικής δήλωσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία και, σε περίπτωση επιβεβαίωσης, τα µέτρα καθορίζονται από:

1. την µε αριθµ. πρωτ. 258618 / 17.03.2008 (ΦΕΚ451 Β΄, 2008), Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, “Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέµηση του Αφθώδους Πυρετού των δίχηλων”»,

2. το Π.∆. 32/2007 (ΦΕΚ 30 Α’, 2007) “Μέτρα καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία του Συµβουλίου2003/85/ΕΚ”».

Εστίες Αφθώδους Πυρετού από 18/11/2017 στη γειτονική Τουρκία

Πιο αναλυτικά, το έγγραφο παραγγέλλει:

«Α. Σάµος

Οι Κτηνιατρικές Αρχές της Σάµου να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

1) Ενηµέρωση όλων των κατόχων εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων και των εµπλεκόµενων στο εµπόριο και την διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εµπόρων κ.λπ.) για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήµατος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, για τα συµπτώµατα του νοσήµατος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξηµένων µέτρων βιοπροφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους.

2) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων που πρόκειται να µετακινηθούν, αυξηµένη επιτήρηση των εκτροφών πέραν αυτής που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος των 4 Εξωτικών Νοσηµάτων, εντατικοποίηση του ελέγχου των εκτροφών, καθώς και των µετακινήσεων των ζώων, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται απέναντι από τα Τουρκικά παράλια.

3) Ενηµέρωση των Λιµενικών και Τελωνειακών Αρχών της Σάµου για την εντατικοποίηση των ελέγχων στους επισκέπτες από την Τουρκία, την ενηµέρωση αυτών για τους κινδύνους µεταφοράς του νοσήµατος µέσω αντικειµένων, ρουχισµού και υποδηµάτων, ιδιαίτερα εάν προϋπάρχει επαφή µε αγροτικές περιοχές και ζώα.

4) Λήψη αυξηµένων µέτρων στο λιµάνι της Σάµου αναφορικά µε την εντατικοποίηση των ελέγχων που πραγµατοποιούνται στους ταξιδιώτες για την µεταφορά προϊόντων ζωικής προέλευσης και τη δηµιουργία σταθµών για την απολύµανση των υποδηµάτων τους.

Β. Νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου απέναντι από τα Τουρκικά Παράλια

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των νησιών απέναντι από τα Παράλια της Τουρκίας παρακαλούνται να προβούν άµεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Ενηµέρωση όλων των κατόχων εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων και των εµπλεκόµενων στο εµπόριο και την διακίνηση αυτών (υπεύθυνων σφαγείων, εµπόρων κ.λπ.) για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήµατος και τις συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, για τα συµπτώµατα του νοσήµατος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξηµένων µέτρων βιοπροφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους.

2) Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των δίχηλων ζώων που πρόκειται να µετακινηθούν προς άλλες περιοχές της Ελλάδας.

3) Ενηµέρωση των Λιµενικών Αρχών για την εντατικοποίηση των ελέγχων των προϊόντων και την απολύµανση των οχηµάτων.

4) Οι κάτοικοι των νησιών που επισκέπτονται την Τουρκία και µεταβαίνουν σε αγροτικές, δασικές περιοχές ή/και σε πάρκα για λόγους επαγγελµατικούς, αναψυχής ή για κυνήγι κατά την επιστροφή τους να αποφεύγουν να έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και να µεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν έρθει σε επαφή µε ζώα των ευαίσθητων ειδών, θα πρέπει για τουλάχιστον 15 ηµέρες µετά την επιστροφή τους, να µην έρθουν σε επαφή µε ζώα.

Επισηµαίνεται ότι και οι αγριόχοιροι ανήκουν στα ευαίσθητα είδη και είναι φορείς του ιού.

5) Την απρόσκοπτη εφαρµογή του προγράµµατος επιτήρησης των 4 Εξωτικών Νοσηµάτων, µεταξύ των οποίων και ο Αφθώδης Πυρετός.

Γ. Το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας

Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων παρακαλούνται να προβούν άµεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1) Άµεση ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων φορέων, έτσι ώστε να ληφθούν άµεσα όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό της εισόδου και εξάπλωσης του νοσήµατος.

2) Επισήµανση της αναγκαιότητας της εφαρµογής των µέτρων βιοπροφύλαξης σε εκτροφές, σφαγεία και κατά την µεταφορά ζώντων ζώων, όπως αυτά περιγράφονται στο σηµείο ∆.

3) Αύξηση της επιτήρησης των εκµεταλλεύσεων των αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων, και ενδελεχής κλινικός έλεγχος αυτών, στο πλαίσιο διενέργειας άλλων προγραµµάτων και ελέγχων.

4) Ενηµέρωση των Λιµενικών Αρχών για την εντατικοποίηση των ελέγχων των προϊόντων και την απολύµανση των οχηµάτων.

∆. Μέτρα Βιοπροφύλαξης στις Εκµεταλλεύσεις

Οι ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων θα πρέπει να αυξήσουν τα µέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να µειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών, µεταξύ των οποίων είναι και ο Αφθώδης Πυρετός. Ορισµένα προληπτικά µέτρα περιγράφονται και στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης. Πιο συγκεκριµένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σηµεία:

- Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.

- Απολυµαντική τάφρος για τα οχήµατα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.

- Τακτικός καθαρισµός και απολύµανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού.

- Αποφυγή της εισόδου οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους που έχουν έρθει σε επαφή µε άλλες εκµεταλλεύσεις.

- Καθαρισµός και απολύµανση των οχηµάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις και επιπλέον πριν και µετά την µεταφορά ζώων και προϊόντων.

- Περιορισµός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή µε τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και µε άλλες εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

- Καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκµετάλλευση.

- Παραµονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισµό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, για τουλάχιστον21 ηµέρες.

- Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των µηχανηµάτων και των συσκευών που χρησιµοποιούνται.

- Αποµάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιµναζόντων υδάτων που ευνοούν την προσέλκυση εντόµων.

- Απεντόµωση και µυοκτονία στις εγκαταστάσεις.

- Καταπολέµηση εξωπαράσιτων και χρήση εντοµοαπωθητικών.

- Να µην χρησιµοποιούνται µεταχειρισµένα εργαλεία, εξοπλισµός και αντικείµενα προερχόµενα από άλλες εκµεταλλεύσεις.

- Αποφυγή προµήθειας εργαλείων, εξοπλισµού και αντικειµένων για τις εκµεταλλεύσεις από την Τουρκία.

- Να µην επιτρέπεται σε άτοµα που έχουν επισκεφτεί πρόσφατα την Τουρκία να εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε επαφή µε ζώα.

- Προµήθεια ζώων, προϊόντων και ζωοτροφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας».

[Στην κεντρική εικόνα, εστία και ζώνη περίπου 20 χλµ.]

22 January 2018
Banner
Banner