Πόσο μειώνεται η προκαταβολή φόρου σύμφωνα με το φορολογικό ν/σ της κυβέρνησης

20 July 2020

Πόσο μειώνεται η προκαταβολή φόρου σύμφωνα με το φορολογικό ν/σ της κυβέρνησης

Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Η μείωση αφορά τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση, μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με το εύρος της ποσοστιαίας μείωσης του κύκλου εργασιών Φ.Π.Α. του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019.

Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ή μετατάσσεται από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως στα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν κάνει έναρξη εργασιών κατά το έτος 2019, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 69.

Ειδικά, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:

α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ του τριτογενούς τομέα και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019 πραγματοποίησε άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή

β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' του εν λόγω εδαφίου ισχύουν ακόμη κι αν η επιχείρηση έκανε έναρξη εργασιών κατά το έτος 2019.

«Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η οικονομική ενίσχυση και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μέσα από την τόνωση της ρευστότητας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στο επιχειρηματικό περιβάλλον» καταλήγει η Αιτιολογική έκθεση.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε κλίμακα μείωσης κύκλου εργασιών ΦΠΑ το α’ εξάμηνο 2020 σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2019, προβλέπονται αντίστοιχες μειώσεις προακαταβολής φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Για μείωση >5% έως και 15%: 30%

Για μείωση 15,01% έως και 25%: 50%

Για μείωση 25,01% έως και 35%: 70%

Για μείωση >35%: 100%

Χωρίς τέλος επιτηδεύματος οι αγρότες για το 2019

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω ν/σ είναι αυτό στο οποίο προβλέπεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, οι αγρότες για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων

20 July 2020
Banner
Banner