Με πρόστιμο έως 100.000 ευρώ ανά ημέρα απειλείται η Ελλάδα για ελλείψεις σε κτηνιατρικό προσωπικό

23 October 2017

Με πρόστιμο έως 100.000 ευρώ ανά ημέρα απειλείται η Ελλάδα για ελλείψεις σε κτηνιατρικό προσωπικό

Ακόμη και από πιθανές ταξιδιωτικές οδηγίες προς τους επισκέπτες της χώρας για κινδύνους σχετικούς µε την Κτηνιατρική ∆ηµόσια Υγεία, όπως και από απαγόρευση εξαγωγών τροφίµων ζωικής προέλευσης, κινδυνεύει η Ελλάδα. Τη θέση αυτή εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ), σε ανακοίνωσή της με την οποία αναφέρεται στη «δραματική υποστελέχωση του συνόλου των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών οι οποίες έχουν φτάσει πλέον σε οριακό επίπεδο λειτουργίας». Με αφορμή τη δημοσίευση του νέου οργανογράμματος του ΥΠΑΑΤ, η ΠΕΚΔΥ κάνει για μία ακόμη φορά λόγο για διάλυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Υπογραμμίζει δε ότι η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κινδυνεύει από επιβολή προστίμου που μπορεί να φτάνει και στις 100.000 ευρώ ανά ημέρα, καθώς οι τεράστιες ελλείψεις σε κτηνιατρικό προσωπικό δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ζωικού κεφαλαίου και για τη Δημόσια Υγεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΚΔΥ:

«Με αφορµή τη δηµοσίευση του νέου Οργανισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και τις πληροφορίες για προσλήψεις προσωπικού στο ∆ηµόσιο, η ΠΕΚ∆Υ ανακοινώνει τα εξής:

Τα τελευταία7 χρόνια ο αριθµός των κτηνιάτρων των ∆ηµόσιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΥπΑΑΤ και εποπτευόµενοι φορείς του, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού) έχει µειωθεί σηµαντικά και συνεχίζει να βαίνει µειούµενος λόγω των συνταξιοδοτήσεων και της µη πρόσληψης νέου προσωπικού.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα τη δραµατική υποστελέχωση του συνόλου των ∆ηµόσιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν φτάσει πλέον σε οριακό επίπεδο λειτουργίας. Ενδεικτικό της υποστελέχωσης είναι το γεγονός, ότι, υπάρχουν κτηνιατρικές υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων µε 1 ή 2 κτηνιάτρους! Το υπάρχον προσωπικό εργάζεται πέραν των ορίων αντοχής του, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντά του και τις αυξηµένες απαιτήσεις της νοµοθεσίας. Επιπρόσθετα όµως, δυσχεραίνεται το έργο του µε παντός είδους προσκόµµατα και καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευµένων εκτός έδρας, υπερωριών, εγκρίσεων προµηθειών αναλωσίµων υλικών, καυσίµων κ.ά., µε τελικό αποτέλεσµα πάρα την ιεραποστολική δράση του προσωπικού, να µην µπορούν να λειτουργήσουν σε κάποιες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες.

Μπροστά σε αυτή τη δύσκολη καθηµερινότητα που αντιµετωπίζουν οι κτηνίατροι δηµόσιοι υπάλληλοι, η Πολιτεία κωφεύει, οχυρωµένη πίσω από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις «παγώµατος» προσλήψεων στο ∆ηµόσιο, και των µειωµένων πιστώσεων για τη λειτουργία των Υπηρεσιών.

Οι Πολιτικές Ηγεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών, περιορίζονται µόνο σε αόριστες υποσχέσεις και κάλυψη λειτουργικών κενών µέσω της διαδικασίας κινητικότητας στο ∆ηµόσιο. Εύλογο είναι το ερώτηµα, πώς η κινητικότητα θα καλύψει κενά µε µετακινήσεις προσωπικού από ήδη υποστελεχωµένες υπηρεσίες, λαµβάνοντας υπόψη:

α) ότι στις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες το2016 υπηρετούσαν 442 κτηνίατροι από 543 που υπηρετούσαν το 2013 (µείωση 18,6%) και από 1200 περίπου που υπηρετούσαν το 2007,

β) ότι µέχρι το τέλος του 2018 θα έχουν συνταξιοδοτηθεί οι περισσότεροι κτηνίατροι που προσλήφθησαν το 1984-1985, και

γ) ότι το γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας (πλήθος νησιών, ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών) δεν επιτρέπει την εξυπηρέτηση πολλών περιοχών από την έδρα του Νοµού;

Οι νέοι οργανισµοί του ΥπΑΑΤ και αρκετών Περιφερειών, δυστυχώς δεν προβλέπουν την ουσιαστική αύξηση των οργανικών θέσεων κτηνιάτρων, περιοριζόµενοι σε µικρή (έως συµβολική) αύξηση αυτών ή διατηρώντας µόνο τις υπάρχουσες θέσεις χωρίς καν πρόβλεψη να περιληφθούν και οι θέσεις όσων αποχώρησαν µε συνταξιοδότηση την τελευταία επταετία. Επιπλέον αγνοείται το γεγονός ότι το2012 καταργήθηκαν πολλές κενές οργανικές θέσεις στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες που σε πολλές περιπτώσεις λόγω διαχρονικής υστέρησης στις προσλήψεις, οι απώλειες έφτασαν το 50% του συνόλου των οργανικών θέσεων.

Τα αποτελέσµατα της παραπάνω υποστελέχωσης και ουσιαστικά διάλυσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι εµφανή σε όλη την έκταση της χώρας, µε την επανεµφάνιση σοβαρών ζωοανθρωπονόσων όπως η Λύσσα και την εισαγωγή και ραγδαία εξάπλωση λοιµωδών νοσηµάτων, όπως ο Καταρροϊκός Πυρετός, η Ευλογιά των αιγοπροβάτων και η Οζώδης ∆ερµατίτιδα των βοοειδών, µε τεράστιες οικονοµικές συνέπειες στην κτηνοτροφία της χώρας και την αντίστοιχη παραγωγή τροφίµων ζωικής προέλευσης. Είναι προφανές, ότι η επιτυχής αντιµετώπιση των επιζωοτιών προϋποθέτει επαρκώς στελεχωµένες και καλά οργανωµένες δηµόσιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Η παραπάνω έλλειψη κτηνιατρικού προσωπικού επισηµαίνεται σταθερά σε κάθε επιθεώρηση της χώρας από Ευρωπαϊκούς Φορείς (FVO, DG-SANCO), αποτελεί σοβαρή µη συµµόρφωση έναντι της ενωσιακής νοµοθεσίας, η Χώρα έχει παραπεµφθεί το2007 (Υπόθεση C 331_07 Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο) και έχει καταδικαστεί το 2009. Η καταδικαστική απόφαση της Χώρας από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για έλλειψη κτηνιατρικού προσωπικού [EU: C 2009/247 (παράβαση 2004/2093)] βρίσκεται στη φάση «επ’ απειλής προστίµου» µε πολύ σοβαρή την πιθανότητα επιβολής προστίµου στη Χώρα ύψους 50-100.000 ευρώ ανά ηµέρα, καθότι είναι συνεχείς οι διαπιστώσεις από τους Κοινοτικούς Ελέγχους της επιδεινούµενης έλλειψης κτηνιατρικού προσωπικού.

Οµοίως, η ενωσιακή νοµοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για την ελλιπή εφαρµογή των προγραµµάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου από σοβαρές ζωοανθρωπονόσους καθώς και των προγραµµάτων επισήµων ελέγχων στην αλυσίδα παραγωγής τροφίµων ζωικής προέλευσης, οι οποίες περιλαµβάνουν ταξιδιωτικές οδηγίες στους επισκέπτες της χώρας για κινδύνους σχετικούς µε την Κτηνιατρική ∆ηµόσια Υγεία και απαγόρευση εξαγωγών τροφίµων ζωικής προέλευσης, µε όλες τις δυσµενείς συνέπειες για την εθνική οικονοµία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΠΕΚ∆Υ:

Καταγγέλλει την Πολιτική Ηγεσία ΥπΑΑΤ και Περιφερειών για τις διαχρονικές τους ευθύνες στην υποστελέχωση και διάλυση των ∆ηµόσιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καθώς και την παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού για την κτηνοτροφία της χώρας και τις καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνες σε περίπτωση συνολικής αρνητικής εξέλιξης για τη χώρα από πιθανή καταδίκη της στα Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια και την εφαρµογή των κυρώσεων της ενωσιακής νοµοθεσίας (επιβολή προστίµου, ταξιδιωτική οδηγία, απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης).

Επισηµαίνει τις σοβαρές ευθύνες τους έναντι της κοινωνίας για τους κινδύνους που απειλούν τη ∆ηµόσια Υγεία, την Υγεία του ζωικού κεφαλαίου καθώς και για τις δραµατικές συνέπειες στην Αγροτική οικονοµία.

Ζητά την άµεση στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών µε µόνιµο προσωπικό (κτηνίατροι και υποστηρικτικό προσωπικό) καθώς και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων και µέσων για την λειτουργία τους.

∆ηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί απαξιωτικές συµπεριφορές και µεθοδεύσεις σε βάρος των µελών της που επιτελούν σηµαντικό έργο προάσπισης της ∆ηµόσιας Υγείας υπό αντίξοες συνθήκες εγκατάλειψης για δεκαετίες και αποδυνάµωσής τους και θα προασπίσει τα συµφέροντα αυτών µε κάθε νόµιµο τρόπο».

23 October 2017
Banner