ΚΥΑ για τις ζωοτροφές υπέγραψε ο Μπόλαρης

15 July 2016

ΚΥΑ για τις ζωοτροφές υπέγραψε ο Μπόλαρης

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους επίσημους ελέγχους στις ζωοτροφές, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης, όπως ανακοινώνει το ΥΠΑΑΤ. Η ΚΥΑ αφορά τον «Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΚ) αριθ.882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 165,30.04.2004, σ.1) σχετικά με τις διαδικασίες για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων στις ζωοτροφές και τη λήψη διορθωτικών μέτρων».

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης δίνει τη δυνατότητα εξακρίβωσης της συμμόρφωσης των επίσημων ελέγχων με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και τη βελτίωση της ομοιόμορφης εφαρμογής, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεθόδων και πρακτικών των επίσημων ελέγχων στις ζωοτροφές.

15 July 2016
Banner