Κομισιόν: Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν ασφάλιση εξαγωγών προς Ελλάδα, μέχρι τον Δεκέμβριο 2019

18 December 2018

Κομισιόν: Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν ασφάλιση εξαγωγών προς Ελλάδα, μέχρι τον Δεκέμβριο 2019

Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, οι συναλλαγές με χώρες της Ε.Ε. (και με ορισμένες τρίτες χώρες) με μέγιστη περίοδο κινδύνου έως δύο έτη, είναι «εμπορεύσιμοι κίνδυνοι» και δεν θα πρέπει, καταρχήν, να τις καλύπτουν επιχειρήσεις ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων υποστηριζόμενες από το κράτος. Με άλλα λόγια, εφόσον ιδιωτικοί ασφαλιστές προσφέρουν αυτό το είδος ασφάλισης, το κράτος δεν χρειάζεται να παρεμβαίνει και να προσφέρει παρόμοιο προϊόν.

Για την περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, η Κομισιόν αποφάσισε, με βάση τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης, να θεωρήσει τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους εξαγωγικών πιστώσεων έναντι της Ελλάδας προσωρινά «μη εμπορεύσιμους» έως το τέλος του 2019. Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ασφαλιστική κάλυψη για εξαγωγές προς την Ελλάδα δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη στην ιδιωτική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν την εν λόγω ασφάλιση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Κομισιόν στην Ελλάδα, «Η παρούσα τροπολογία έχει παραταθεί αρκετές φορές, με τελευταία τον Ιούνιο του 2018. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τούτη η εκτίμηση αφορά τις συναλλαγές με ιδιώτες έλληνες εισαγωγείς, τις οποίες οι ασφαλιστές πιστώσεων θεωρούν ως ασφαλίσιμες συναλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι δεν συνδέεται με τις γενικές οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και ότι είναι διακριτή και ανεξάρτητη από το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας, το οποίο η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς τον Αύγουστο του 2018».

18 December 2018
Banner