Καθυστερήσεις και λιμνάζοντα χρήματα στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

13 October 2016

Καθυστερήσεις και λιμνάζοντα χρήματα στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Story Highlights

  • Ιδιαίτερα στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών το οποίο έχει προδημοσιευτεί από τον Απρίλιο του 2016 η κυβέρνηση έχει επιδείξει αδικαιολόγητη απραξία και ολιγωρία στερώντας τη δυνατότητα αύξησης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας βιώσιμων εκμεταλλεύσεων αλλά και στερώντας παράλληλα από την εθνική μας οικονομία πολύτιμους πόρους και από την αγορά την πολυπόθητη ρευστότητα

Related Articles

Τεράστια είναι η ζημία από την καθυστέρηση εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2104-2020 για τον αγροτικό κόσμο.To ΠΑΑ από το 2014  περιλαμβάνει διασφαλισμένους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,5 δισ. από Ευρωπαϊκούς και 1,5 δισ. από Εθνικούς πόρους), χρήματα που εδώ και ενάμιση χρόνο λιμνάζουν αναξιοποίητα, εξαιτίας της αδράνειας και της  αβελτηρίας της κυβέρνησης. Την ώρα μάλιστα που οι συγκεκριμένοι πόροι   θα μπορούσαν να είχαν ήδη δώσει ώθηση και νέα δυναμική τροχιά στην αγροτική αλλά και συνολικά την εθνική οικονομία.

Ιδιαίτερα στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών το οποίο έχει προδημοσιευτεί από τον Απρίλιο του 2016 η κυβέρνηση έχει επιδείξει αδικαιολόγητη απραξία και ολιγωρία στερώντας τη δυνατότητα αύξησης της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας βιώσιμων εκμεταλλεύσεων αλλά και στερώντας παράλληλα από την εθνική μας οικονομία πολύτιμους πόρους και από την αγορά την πολυπόθητη ρευστότητα.

Ας δούμε αναλυτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του προγράμματος σύμφωνα με την έως σήμερα προδημοσιευμένη προκήρυξη η οποία βρίσκεται ακόμα δυστυχώς στα συρτάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

- Τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων:

Έτσι δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο συγκεκριμένο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α1) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα:
i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.
ii) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.

α2) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι Νομικά πρόσωπα:
i) Έχουν ως αρχηγό– νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σημείου (α1).
ii) Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 σημεία γ «Αρχηγός Γεωργικής Εκμετάλλευσης» και ε «Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%.
iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού –νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.
iv) Έχουν ως δραστηριότητα τη γεωργική παραγωγή (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01).

β) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παράγραφο 2ε «Πρώτη Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι για τα νομικά πρόσωπα. Επίσης τα στοιχεία του νέου γεωργού ως αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου των νομικών προσώπων περιγράφονται στο ΜΑΑΕ.

ε) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα ή έλεγχο επί νομικών προσώπων με γεωργική δραστηριότητα.

στ) Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

ζ) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014-20 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

η) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και αναλαμβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται.

θ) Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

ι) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με την παράγραφο 5.

- Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

α) η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος

β) μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι κάτωθι:

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑΕ, οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες μη γεωργικών επιχειρήσεων κλπ., οσοι είναι δικαιούχοι των Υπομέτρων 6.2 «εκκίνηση για μη γεωργικές δραστηριότητες» και6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014–2020, παλιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006 και οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ας δούμε αναλυτικά ποια είναι τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης του Υποψηφίου σύμφωνα με τη προκήρυξη:

Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης του Υποψηφίου:

1.Η γεωργική εκμετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της.

2.Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο 100.000 €.

3.Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους. β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.

4.Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5.Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.

- Επιχειρηματικό Σχέδιο, Στόχοι και Δεσμεύσεις Υποψηφίων:

Παράλληλα οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά Επιχειρηματικό σχέδιο το όποιο πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τη στρατηγική για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης, όπως και χρονικές προθεσμίες αυτών.

Ποια είναι η οικονομική ενίσχυση που αφορά  τους Νέους Γεωργούς σύμφωνα με την προδημοσιευμένη προκήρυξη:

Οικονομική Ενίσχυση:

1. Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ΄αποκοπή ποσού ενίσχυσης για την πρώτη εγκατάστασή νέων γεωργών κατόπιν υποβολής και έγκρισης σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

2. Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται τουλάχιστον σε 2 δόσεις, οι οποίες βαίνουν φθίνουσες, με την1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και την τελευταία δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη μετά την ορθή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

3. Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη αλλά διαμορφώνεται μεταξύ 17.000 € έως και 22.000 €, διαφοροποιούμενο ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης ως εξής:

Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό αυξάνεται και διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση τα εξής:

α) κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών,

β) κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

* Άρθρο του Αναστάσιου Λυμπερίου (Οικονομολόγος, Λογιστής Α’ Τάξης και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας)

[Πηγή: www.taxheaven.gr]

13 October 2016
Banner