Κατευθύνσεις της Κομισιόν προς τα κράτη μέλη για τα «τρόφιμα δύο ποιοτήτων»

27 September 2017

Κατευθύνσεις της Κομισιόν προς τα κράτη μέλη για τα «τρόφιμα δύο ποιοτήτων»

Για να φτάσει να ασχοληθεί η Κομισιόν με τα λεγόμενα «τρόφιμα δύο ποιοτήτων», σημαίνει ότι το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενδεχομένως να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αν υποθέσει κάποιος ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται ακόμη πιο έντονο στην Ελλάδα της κρίσης, όπου ο πληθυσμός γίνεται διαρκώς φτωχότερος τα τελευταία χρόνια και αναζητά φθήνια και προσφορές.

Τα «τρόφιμα δύο ποιοτήτων» είναι μια επιχειρηματική πρακτική κατά την οποία μία εταιρεία πωλεί προϊόντα διαφορετικών ποιοτήτων σε διαφορετικές χώρες. Και για να είμαστε πιο σαφείς, πωλεί (υπό την ίδια συσκευασία και εμπορική ονομασία) τρόφιμα κατώτερης ποιότητας σε μερικές χώρες και… κανονικής ποιότητας σε άλλες.

Η Κομισιόν λοιπόν ασχολήθηκε με το θέμα εδώ και λίγο καιρό, αλλά μόλις χθες εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτής της αθέμιτης (και εν πολλοίς ανήθικης και –επί της ουσίας– ρατσιστικής) πρακτικής, που διαχωρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας καταναλωτές.

Εικάζεται ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα διευκολύνουν τις εθνικές αρχές, ώστε να καθορίζουν κατά πόσον μια εταιρία παραβιάζει την ενωσιακή νομοθεσία, όταν πωλεί προϊόντα δύο ποιοτήτων σε διαφορετικές χώρες. Οι κατευθυντήριες γραμμές απαριθμούν και επεξηγούν τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα και τους καταναλωτές και στις οποίες πρέπει να βασίζονται οι Αρχές κατά την ανάλυση ενδεχόμενης υπόθεσης προϊόντος δύο ποιοτήτων. Η νομοθεσία η οποία καλύπτει τα ζητήματα αυτά είναι:

- Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 που καθορίζει τις γενικές αρχές και απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, αλλά και τις διαδικασίες σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων.

- Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 που επιβάλλει να παρέχονται στους καταναλωτές ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν διατροφής. Για παράδειγμα, οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να αναγράφουν όλα τα συστατικά που περιέχονται στο προϊόν.

- Η Οδηγία 2005/29/EC που μεταξύ άλλων απαγορεύει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως η διάθεση προϊόντων που φέρουν το ίδιο εμπορικό σήμα στην αγορά με τρόπο που ενδέχεται να παραπλανά τους καταναλωτές.

Με βάση τη νομοθεσία αυτή, οι κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν μια προσέγγιση βήμα προς βήμα για τις εθνικές αρχές στον τομέα των καταναλωτών και των τροφίμων, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον οι παραγωγοί παραβιάζουν τους σχετικούς νόμους. Σε περίπτωση που η παράβαση έχει διασυνοριακή διάσταση, οι αρχές προστασίας των καταναλωτών μπορούν να την αντιμετωπίζουν μέσω του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εθνικές αρχές στον τομέα των καταναλωτών και των τροφίμων είναι αρμόδιες να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ε.Ε. Ωστόσο, η Κομισιόν έχει αναλάβει τη δέσμευση να τους προσφέρει βοήθεια μέσω των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και μέσω διαφόρων αξόνων εργασίας.

Περαιτέρω δράσεις της Κομισιόν

Πέραν των κατευθυντήριων γραμμών, η Κομισιόν επεξεργάζεται επί του παρόντος μεθοδολογία για τη βελτίωση των συγκριτικών δοκιμών σε είδη διατροφής, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να συζητήσουν το θέμα αυτό σε μια κοινή και αξιόπιστη επιστημονική βάση, που θα είναι ίδια για όλους. Έτσι, έχει διαθέσει 1 εκατ. ευρώ στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) για την εκπόνηση αυτής της μεθοδολογίας.

Χρηματοδοτεί επίσης και άλλες εργασίες για τη συλλογή στοιχείων και την εφαρμογή της νομοθεσίας προσφέροντας 1 εκατ. ευρώ στα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση μελετών ή δράσεων σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Επιπλέον η Κομισιόν ξεκίνησε διάλογο με παραγωγούς και ενώσεις παραγωγών επώνυμων προϊόντων που δεσμεύτηκαν ότι θα επεξεργαστούν έναν κώδικα δεοντολογίας εντός του φθινοπώρου.

27 September 2017
Banner