Κατανομή βοσκήσιμων εκτάσεων 2016

28 June 2016

Κατανομή βοσκήσιμων εκτάσεων 2016

Ενημέρωση με θέμα «Κατανομή βοσκήσιμων εκτάσεων 2016» απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, η Διεύθυνση Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων (Τμήμα Οριοθέτησης, Αξιοποίησης και Βελτίωσης Βοσκοτόπων, Νομευτικών Πόρων και Αναπτυξιακών Κινήτρων) του ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, έχει δρομολογηθεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) με την οποία μεταξύ άλλων καθορίζονται σε ενιαία βάση οι διαδικασίες και οι όροι μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας.

Όπως ενημερώνει το ΥΠΑΑΤ, λοιπόν, «έχει δρομολογηθεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) με την οποία καθορίζονται σε ενιαία βάση οι διαδικασίες και οι όροι μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας, θέματα που αφορούν τη σύμβαση μίσθωσης των βοσκήσιμων γαιών, καθορίζεται ο μηχανισμός και η διαδικασία είσπραξης των μισθωμάτων από τις Περιφέρειες και οι υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων, ενώ αντιμετωπίζονται ενδεχόμενα μεμονωμένα προβλήματα ως προς τη χωροταξική κατανομή των βοσκοτόπων, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Οι διατάξεις της εν λόγω Υ.Α. θα εφαρμόζονται κατά τη μίσθωση των Δημοσίων ή/και Δημοτικών βοσκήσιμων γαιών της Χώρας από κτηνοτρόφους για την κάλυψη των αναγκών βόσκησης των αγροτικών τους ζώων, συμπεριλαμβανομένων επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες κατανεμήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Χώρας το 2015, ενώ παράλληλα μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ισχύει η υπ’ αριθ. 873/55993/20-5-2015 Υ.Α.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επιτρέψετε την μετακίνηση σε δημόσιες ή δημοτικές θερινές βοσκές σε ποίμνια εφόσον πληρούνται οι υγειονομικές προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 873/55993/20-5-2015 Υ.Α., προτεραιότητα χρήσης των βοσκότοπων έχουν οι κτηνοτρόφοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μέλη συνεταιρισμών που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος.

- Σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 873/55993/20-5-2015 Υ.Α., κτηνοτρόφοι μετακινούμενοι ή μη, που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη κατά την πενταετία 2010-2014, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους».

28 June 2016
Banner