Υποχρεώσεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος

02 November 2018

Υποχρεώσεις σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος

Έχουν πληθύνει τις τελευταίες εβδομάδες οι δηλώσεις από επίσημα χείλη, που κάνουν λόγο κατά περίπτωση για «ένταση των ελέγχων», «ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων», «αυστηροποίηση των ελέγχων» στην αγορά κρέατος. Είναι μάλιστα γεγονός ότι το θέμα των ελέγχων στο κρέας έχει χρησιμοποιηθεί και για πολιτικούς λόγους, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι διάφορες πλευρές της αντιπολίτευσης μιλούν για πλημμελείς ή/και ανύπαρκτους ελέγχους σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση στο κρέας. Θα διαβάσετε γι’ αυτά αν ανατρέξετε στα δημοσιεύματα του τελευταίου 20ημέρου του meatnews.gr

Από την πλευρά μας, δημοσιεύουμε σήμερα μια κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων, όπως προκύπτουν από την τελευταία σχετική ΚΥΑ 1384/41923 του περασμένου Μαρτίου, επισημαίνοντας όμως ότι για προβλέψεις της συγκεκριμένης ΚΥΑ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η Ομοσπονδία των Κρεοπωλών. Η κωδικοποίηση έχει τη μορφή ερωτήσεων, ταξινομεί τις υποχρεώσεις ανά κατηγορία και απαντά και σε ερωτήματα του τύπου αν τα κρεοπωλεία (και σε ποιες περιπτώσεις) έχουν υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ.

Ερωτήσεις-απαντήσεις

Στις 28 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. 1384/41923 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται τα αναγκαία και συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2001 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα του κρέατος καθώς και τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος. Οι διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ εφαρμόζονται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) που εμπλέκονται στη διαδρομή του κρέατος από τον παραγωγό μέχρι τα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος (κρεοπωλεία και καταστήματα που έχουν τμήμα κρεοπωλείου).

-> Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
που ασχολούνται με την εμπορία,
τη διακίνηση και τον τεμαχισμό του κρέατος;

α) δεν πρέπει να παραλαμβάνουν ή/και να διακινούν σφάγια και προσυσκευασμένα προϊόντα με έλλειψη σήμανσης και παραστατικών διακίνησης στα οποία να αναφέρεται η καταγωγή ή η προέλευση του κρέατος.

β) πρέπει να αναγράφουν ορθά και ανά κωδικό παρτίδας στα εμπορικά και συνοδευτικά έγγραφα τα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή-προέλευση του κρέατος καθώς και τον αριθμό των διακινούμενων τεμαχίων, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα κρέατος και τα προϊόντα με βάση το κρέας.

γ) πρέπει να διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα γα την καταγωγή του κρέατος για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος.

δ) πρέπει να αναγράφουν ορθά στο προσυσκευασμένο προϊόν που παράγουν όλα τα στοιχεία που αφορούν την καταγωγή-προέλευση του κρέατος.

ε) πρέπει να εγγραφούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και να συμπληρώνουν σε αυτήν το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος όπου καταχωρίζονται στις αντίστοιχες στήλες, ανάλογα με την καταγωγή ή την προέλευση, οι ποσότητες του νωπού, διατήρηση υπό ψύξη και κατεψυγμένου κρέατος καθώς και των προϊόντων που αναφέρονται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, που επεξεργάσθηκαν ή/και εμπορεύθηκαν, στη διάρκεια του μήνα αναφοράς. Στις στήλες του «Μηνιαίου ισοζυγίου αγορών και πωλήσεων κρέατος», τα «αποθέματα κρέατος ως πρώτη ύλη» είναι αυτά που υπάρχουν στην επιχείρηση την πρώτη μέρα του μήνα και τα αποθέματα από το έτοιμο προϊόν που περιέχει κρέας είναι αυτά που υπάρχουν στην επιχείρηση την τελευταία μέρα του μήνα και αφορούν μόνο την πρώτη και τελευταία ημέρα κάθε μήνα αντίστοιχα. Στη στήλη του ισοζυγίου που αφορά στα υποπροϊόντα κρέατος, καταχωρίζεται το βάρος των οστών, του δέρματος και του λίπους. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τον προηγούμενο χρόνο επεξεργάστηκαν ή/και εμπορεύτηκαν κάτω από ογδόντα (80) τόνους κρέατος δεν συμπληρώνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, αλλά αποστέλλουν στο τέλος κάθε εξαμήνου, το «Εξαμηνιαίο Ισοζύγιο». Αν οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι οι πρώτοι αγοραστές ή οι εισαγωγείς και υποχρεούνται στην καταβολή της ειδικής εισφοράς κρέατος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 (Α΄198) και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου 12, υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ δήλωση σχετικά με την αξία του κρέατος, όπως προβλέπεται στην ειδική φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ». Τα παραστατικά διακίνησης αυτών των επιχειρήσεων διατηρούνται για ενδεχόμενο έλεγχο τουλάχιστον τρία (3) έτη.

-> Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων
που ασχολούνται με την λιανική πώληση
του κρέατος (κρεοπωλεία και καταστήματα
που έχουν τμήμα κρεοπωλείου);

α) δεν πρέπει να παραλαμβάνουν σφάγια τεμάχια κρέατος ή προσυσκευαμένα προϊόντα που δεν διαθέτουν σήμανση και παραστατικά διακίνησης στα οποία αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.

β) πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν ζυγιστικές μηχανές, οι οποίες εκδίδουν αυτόματα αυτοκόλλητες ετικέτες στις οποίες αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.

γ) πρέπει να διατηρούν για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης του κρέατος και των προϊόντων του και θέτουν υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών τη μηνιαία εκτύπωση του «Ζ» που προκύπτει από τη ζυγιστική μηχανή.

δ) έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του ν. 4492/2017 (Α΄156), ο οποίος καθορίζει την υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής-προέλευσης καθώς και του βάρους των πωλούμενων ποσοτήτων κρέατος, στα παραστατικά που εκδίδονται από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν (ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές κλπ).

ε) πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή-προέλευση του κρέατος σε όλες τις μορφές παρουσίασης που χρησιμοποιούν στους χώρους του καταστήματός τους, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού, στα σημεία διάθεσης, όπως ταμπελάκια σε προθήκες – βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασμένου κρέατος. Για το βόειο κρέας να εμφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφάγιου σε κάθε τεμάχιο κρέατος.

στ) πρέπει να διατηρούν αρχείο με όλα τα εμπορικά έγγραφα για την καταγωγή – προέλευση του κρέατος, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία πώλησής του, καθώς και των ετικετών των σφάγιων του βοείου κρέατος που αγοράστηκαν από την  επιχείρηση μέχρι εξάντλησης των αντίστοιχων αποθεμάτων.

ζ) πρέπει να αναγράφουν τις ενδείξεις περί καταγωγής -προέλευσης και στα εμπορικά έγγραφα διακίνησης στο προσυσκευασμένο ή μη νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη και κατεψυγμένο κρέας χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και, στον κιμά, στα σπλάχνα και στα λοιπά βρώσιμα μέρη.

η) πρέπει να διαθέτουν στις αρμόδιες αρχές ελέγχου τα στοιχεία των ανωτέρω πεδίων όταν το ζητήσουν.

-> Πότε έχουν υποχρέωση εγγραφής
στην ηλεκτρονική εφαρμογή
«ΑΡΤΕΜΙΣ» τα κρεοπωλεία?

Αν διαθέτουν περισσότερα του ενός υποκαταστήματα, πρέπει να  εγγραφούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και συμπληρώνουν σε αυτήν ορθά το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων προϊόντων. Το ισοζύγιο συμπληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς και αναφέρεται στις αγορές/πωλήσεις των προϊόντων της κεντρικής αποθήκης της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τον προηγούμενο χρόνο επεξεργάστηκαν ή/και εμπορεύτηκαν κάτω από ογδόντα (80) τόνους κρέατος δεν συμπληρώνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» το μηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων κρέατος, αλλά αποστέλλουν στο τέλος κάθε εξαμήνου, το «Εξαμηνιαίο Ισοζύγιο». Αν οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι οι πρώτοι αγοραστές ή οι εισαγωγείς και υποχρεούνται στην καταβολή της ειδικής εισφοράς κρέατος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3698/2008 (Α΄198) και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου 12, υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ δήλωση σχετικά με την αξία του κρέατος, όπως προβλέπεται στην ειδική φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ». Τα παραστατικά διακίνησης αυτών των επιχειρήσεων διατηρούνται για ενδεχόμενο έλεγχο τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Σημειώνεται ότι, τα κρεοπωλεία (ένα κατάστημα) που είναι πρώτοι αγοραστές κρέατος και επεξεργάστηκαν ποσότητα μικρότερη των 80 τόνων κρέατος, υποβάλουν το «έντυπο ειδικής εισφοράς κρέατος α’ αγοραστή» μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» ανά εξάμηνο. Εάν αγοράζουν πάνω από 80 τόνους κρέατος, υποβάλουν το «έντυπο ειδικής εισφοράς κρέατος α’ αγοραστή» μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΡΤΕΜΙΣ» ανά μήνα.

-> Σε ποια περίπτωση ΔΕΝ έχουν
υποχρέωση εγγραφής
στο «ΑΡΤΕΜΙΣ» τα κρεοπωλεία;

Δεν εγγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και δεν υποβάλλουν το «έντυπο ειδικής εισφοράς κρέατος α’ αγοραστή», οι δεύτεροι αγοραστές κρέατος (αγορά από έμπορο). Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

02 November 2018
Banner
Banner