Ιδιωτικοί φορείς στους ελέγχους αδειοδότησης επιχειρήσεων και καταστημάτων

25 November 2016

Ιδιωτικοί φορείς στους ελέγχους αδειοδότησης επιχειρήσεων και καταστημάτων

Τον δρόμο για δραστηριοποίηση ιδιωτικών φορέων στους ελέγχους επιχειρήσεων και καταστημάτων ανοίγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αφορά την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο (Άρθρο 13) προβλέπει ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων, που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τίθενται παράλληλα και οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς:

Α) αν οι συνθήκες απαιτούν περισσότερους ανθρώπινους πόρους με μεγαλύτερη εξειδίκευση, για να διαπιστωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης των φορέων των οικονομικών δραστηριοτήτων, είτε κατά τη λειτουργία τους είτε για τη διεξαγωγή εκ των προτέρων ελέγχων για τη χορήγηση έγκρισης και

Β) εφόσον τίθεται ζήτημα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου του δημοσίου συμφέροντος.

Παράλληλα, όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο, «Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συνεργασία με τους ιδιωτικούς φορείς, η ειδική διαδικασία ανάθεσης σε αυτούς, οι κανόνες απόδοσης ευθυνών για τους ιδιωτικούς φορείς, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους ανάθεσης, οι απαιτήσεις που αποδεικνύουν την ύπαρξη προσόντων για τη διεξαγωγή των ενεργειών που τους ανατίθενται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα».

Πρακτικά, το νομοσχέδιο κάνει συνεπώς ορισμένες παραδοχές, όπως για παράδειγμα ότι οι δημόσιες Αρχές δεν έχουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό για να ελέγχει τα απλά: αν δηλαδή ο ασκών μια οικονομική δραστηριότητα γνωστοποίησε τη λειτουργία της δραστηριότητάς του έχοντας όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Και αυτού του είδους τον έλεγχο το Δημόσιο θα τον παραδίδει σε ιδιώτες.

Παρακάτω, οι ιδιωτικοί φορείς θα ελέγχουν και όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται απλή γνωστοποίηση, αλλά κανονική χορήγηση έγκρισης με εκ των προτέρων έλεγχο. Δηλαδή ακόμη και στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν παραλλάσσει σημαντικά σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα, οι ιδιωτικοί φορείς θα έχουν ενεργό εμπλοκή. Αυτό δείχνει ενδεχομένως ότι ο νομοθέτης ούτως ή άλλως ετοιμαζόταν να δώσει στον ιδιωτικό τομέα ελεγκτικό έργο, ανεξαρτήτως της μεταρρύθμισης που ακούει στο όνομα «απλοποίηση αδειοδοτήσεων».

Ενδιαφέρον, πάντως, θα έχει να δούμε τις επόμενες ημέρες την αντίδραση των υπαλλήλων των υπηρεσιών, σε μια τέτοια ευθεία απαξίωση, καθώς σε επίπεδο νόμου πλέον, αναγνωρίζεται ότι ξαφνικά δεν… πληρούν τις απαιτήσεις υψηλής εξειδίκευσης που απαιτεί η αδειοδότηση επιχειρήσεων. Ενδιαφέρον επίσης θα έχει να δούμε αν (ή μήπως πότε;) οι ιδιωτικοί φορείς θα εισέλθουν σε κάθε είδους έλεγχο, πέραν των αδειοδοτήσεων...

25 November 2016
Banner
Banner