Η προέλευση στις ταμειακές μηχανές

17 July 2015

Η προέλευση στις ταμειακές μηχανές

Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης έχει δώσει προς διαβούλευση στους φορείς του κρέατος το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης με την οποία επιχειρείται ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση στον έλεγχο της αγοράς κρέατος ως προς την προέλευση. Κυριότερη αλλαγή η υποχρέωση της αναγραφής προέλευσης στις ταμειακές μηχανές των καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Με το σχέδιο της νέας ΚΥΑ, η οποία βρίσκεται στα συρτάρια της αρμόδιας υπηρεσίας τουλάχιστον από την αρχή του έτους, επιχειρείται να μπουν πιο αυστηροί κανόνες για τον έλεγχο της αγοράς κρέατος και την επισήμανση όλων των προϊόντων κρέατος (νωπών, κατεψυγμένων, προσυσκευασμένων ή μη, καθώς και του κιμά και των παρασκευσμάτων) με την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης. Αφορά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ζώα προς σφαγή, που ασχολούνται με τη σφαγή, που ασχολούνται με την εμπορία, διακίνηση, τεμαχισμό και τυποποίηση κρέατος και προϊόντων κρέατος, με την παραγωγή παρασκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας και με την λιανική πώληση αυτών. Κεντρική αρμόδια αρχή για την εποπτεία όλου αυτού του συστήματος ορίζεται η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΠΕΝ και αρμόδιες ελεγκτικές αρχές οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και ο ΕΛΓΟ Δήμητρα. Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του συστήματος αυτού είναι η διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, η οποία ήδη εφαρμόζεται στα σφαγεία, αλλά και την εμπορία, ενώ προβλέπονται (για ακόμη μια φορά) μητρώα για τις επιχειρήσεις και τήρηση ισοζυγίων. Όλα αυτά θα τηρούνται στον ΕΛΓΟ.

Όσο αφορά την προέλευση συνεχίζουν να ισχύουν οι ήδη υπάρχοντες κανονισμοί. Μοναδική διευκρίνιση που γίνεται στο σχέδιο ΚΥΑ είναι για το κρέας κονίκλων, όπου ορίζεται ότι θα αναφέρεται η χώρα σφαγής και για τα αιγοπρόβατα, όπου ως χώρα εκτροφής θα μπορεί να αναφέρεται η Ελλάδα εφόσον τα ζώα έχουν εκτραφεί τουλάχιστον δυο μήνες στη χώρα μας.

 

Υποχρεωτική εγγραφή σε μητρώο

Ένα θετικό, κατά την άποψή μας, στοιχείο, που συνάδει με όσα ζητούν οι επίσημοι φορείς εμπόρων και κρεοπωλών, είναι η υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο επιχειρήσεων κρέατος που τηρεί ο ΕΛΓΟ για όλες τις επιχειρήσεις, εντός τριμήνου από την ισχύ αυτής της απόφασης. Κάθε επιχείρηση που εμπορεύεται ή ασχολείται με το κρέας, θα πρέπει πρωταρχικά να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο, ώστε να μπορεί να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή.

Οι υποχρεώσεις τώρα που εισάγονται με τη νέα ΚΥΑ είναι:

Για μεν τα σφαγεία: η τήρηση αρχείων με όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την προέλευση των ζώων για τρία χρόνια από την ημερομηνία σφαγής, η συμπλήρωση της εφαρμογής ΑΡΤΕΜΙΣ εντός 5 ημερών, η αναγραφή της προέλευσης σε όλα τα έγγραφα και με ειδική σήμανση.

Για τις εμπορικές επιχειρήσεις ή τις εταιρείες επεξεργασίας: η τήρηση για τουλάχιστον τρία χρόνια μηνιαίων  ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων, όπου σε ειδική στήλη θα αναφέρεται η προέλευση. Όσοι επεξεργάστηκαν ή εμπορεύτηκαν λιγότερο από 80 τόνους το χρόνο υποχρεούνται σε ετήσια ισοζύγια. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν την προέλευση σε όλα τα έγγραφα την προέλευση.

Για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης: εκτός των ζυγιστικών, οι οποίες εκδίδουν αυτοκόλλητες ετικέτες με την προέλευση και πλέον χρειάζεται να τηρούν τα Ζ για τρία χρόνια, υποχρεούνται να αναγράφουν την προέλευση και στις αποδείξεις λιανικής των ταμειακών μηχανών. Και αυτές χρειάζεται να τηρούν όλα τα σχετικά έγγραφα για τρία χρόνια, ενώ φυσικά ισχύουν και οι υποχρεώσεις για την αναγραφή της προέλευσης στις πινακίδες και τις προθήκες.

Όσες επιχειρήσεις διατηρούν περισσότερα από τρία υποκαταστήματα υποχρεούνται και σε τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων.

 

Πρόστιμα

Το σχέδιο ΚΥΑ επίσης προβλέπει λεπτομερώς τον τρόπο ελέγχου καθώς και τα πρόστιμα για τις παραβάσεις, τα οποία ορίζονται για μεν τις λιανικές επιχειρήσεις από 100 έως 3.000 ευρώ, για δε τις κτηνοτροφικές, τις εμπορικές, τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και τα σφαγεία από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Σε όσες επιχειρήσεις έχουν ετήσιο τζίρο άνω των 10 εκατομμυρίων, το εύρος του προστίμου δύναται να φθάσει μέχρι και 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Στο νέο σχέδιο ΚΥΑ προβλέπεται και πάλι η είσπραξη της ειδικής εισφοράς κρέατος.

 

Η διαβούλευση με τους φορείς ισχύει μέχρι τα τέλη Ιουλίου και από όσα γνωρίζουμε ήδη ετοιμάζονται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, τουλάχιστον από την ΠΟΚΚ.

17 July 2015
Banner