Γαλακτοκομικά, χοιρινό και ΚΓΠ στην ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας (18/6)

13 June 2018

Γαλακτοκομικά, χοιρινό και ΚΓΠ στην ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας (18/6)

Οι τελευταίες εξελίξεις στις αγορές των βασικών γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοκομικών προϊόντων και του χοίρειου κρέατος θα είναι ένα από τα κεντρικά θέματα στις συζητήσεις που θα έχουν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε. στο Συμβούλιο Γεωργίας & Αλιείας που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο στις 18 Ιουνίου.

Οι υπουργοί θα ασχοληθούν επίσης με τη δέσμη μέτρων μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020. Σημειώνεται ότι έχουν κατατεθεί προς συζήτηση τρεις νομοθετικές προτάσεις:

  • κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ
  • κανονισμός περί ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ)
  • οριζόντιος κανονισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ

Οι προτάσεις αυτές υλοποιούν τις ιδέες για το μέλλον της ΚΓΠ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας.

Επιπλέον το Συμβούλιο θα εξετάσει την πρόταση της Επιτροπής περί συστάσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού 2021-2028, αλλά πρόταση Κανονισμού σχετικά με τους αλιευτικούς ελέγχους. Στόχος της πρότασης είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου της αλιείας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των πρακτικών και τεχνικών αλιείας και να εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ).

Στους υπουργούς θα υποβληθεί ανακοίνωση σχετικά με την πορεία των εργασιών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2019. Κάθε χρόνο η Ε.Ε. καθορίζει τα όρια αλιευμάτων για τα εμπορικότερα ιχθυαποθέματα, τα οποία αποκαλούνται αλιευτικές δυνατότητες ή συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC). Μετά την ανακοίνωση όπου καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού των TAC του 2019, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση επί της οποίας θα αποφασίσουν οι υπουργοί κατά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

13 June 2018
Banner